HaV inför individuell och årlig fördelning av fiskemöjligheter

Från och med 1 januari 2017 införs ett nytt sätt att fördela fiskemöjligheter för bland annat torskfiske i Östersjön och fiske efter vitfisk, havskräfta och nordhavsräka i Västerhavet. Istället för dagens system med ransoner och effortbegränsningar så kommer cirka 250 fiskebåtar att tilldelas en årlig fångstmängd.

Fiskebåt

Foto: Natalie Greppi

– Det här är i linje med EU:s gemensamma fiskeripolitik. Vi inför ett system som är mer flexibelt för enskilda fiskare och som ger dem bättre möjlighet att leva upp till kravet att all fisk som fångas ska landas, säger Ingemar Berglund för Havs- och vattenmyndigheten, HaV i ett pressmeddelande.

Landningsskyldigheten som infördes 1 januari 2015 i EU innebär att alla fångster av kvoterade arter ska registreras, landas och räknas av kvoterna oavsett fiskarnas storlek. Den införs stegvis för olika havsområden, arter och fisken och ska vara helt införd 2019.

– Grundregeln är att ingen fisk får kastas överbord. På det sättet förvaltas den gemensamma fiskeresursen på ett hållbart sätt, vilket också är förutsättningen för ett hållbart yrkesfiske, säger Ingemar Berglund vidare.

Systemet som HaV nu inför omfattar demer­­salt fiske (skaldjur och bottenlevande fisk) i Östersjön och Västerhavet (Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt). Den enskilde fiskaren ska också kunna överlåta sina fiskemöjligheter till andra yrkesfiskare under året. Fördelningen av fiskemöjligheter baseras på den enskilde fiskarens fångster mellan åren 2011 och 2014.

Det nya systemet har tagits fram efter samråd med fiskets producent- och intresseorganisationer, länsstyrelser, kommuner, andra myndigheter och intresseorganisationer samt universitet.

– Vi har fått in många synpunkter, bland annat så är vissa yrkesfiskare och kustkommuner oroliga för att det småskaliga fisket ska missgynnas. Det är inte alls vårt syfte och vi har därför infört vissa regler för att motverka en sådan utveckling, bland annat begränsningar för att undvika allt för stor koncentration av fiskemöjligheter till ett fåtal fiskare samt speciell hänsyn till småskaligt kustnära fiske, säger Patrik Persson i pressmeddelandet.

En av de stora utmaningarna med landningsskyldigheten är begränsande arter (strypkvoter). Det är arter som fångas i flera olika redskap och vars nationella kvot är så liten att den riskerar att bli uppfiskad innan årets slut, till exempel torsk i Skagerrak.

Om den nationella kvoten för en begränsande art som torsk i Skagerrak tar slut innan årets slut kan HaV tvingas förbjuda vissa redskap för att förhindra överfiske av torsk, även om kvot återstår för andra arter som fångas med de redskapen. Sådana redskapsstopp skulle kunna komma tidigt under året.

– Det nya systemet är också ett försök att undvika kollektiva redskapsstopp på grund av begränsande arter. Sådana stopp skulle kunna vara förödande för en enskild fiskare som anstränger sig för att fiska selektivt och försöker efterleva landningsskyldigheten, säger Patrik Persson.

De arter som 2017 föreslås fördelas enligt det nya systemet är torsk, kolja och havskräfta i Östersjön och Västerhavet, gråsej, vitling och nordhavsräka i Västerhavet och rödspätta i Skagerrak.

Totalt berörs cirka 250 fiskebåtar av system med individuella årliga fiskemöjligheter. Det innefattar samtliga trålare samt de som haft särskilda fisketillstånd i Östersjön och Västerhavet, undantaget de som haft tillstånd att fiska med passiva redskap efter torsk i Östersjön. Även bifångster av demersala arter i det pelagiska fisket fördelas individuellt baserat på tidigare rapporterade fångster.

De som inte tilldelas individuella fiskemöjligheter har möjlighet att fiska på en kustkvot, som inte fördelas individuellt. Detta innebär att det småskaliga kustfisket i stort sett kan bedrivas som tidigare.

– 2009 infördes ett system med möjlighet att permanent överlåta fiskerättigheter inom det så kallade pelagiska systemet, alltså fiske efter sill, skarpsill och makrill. Systemet som nu införs för fiske av skaldjur och bottenlevande fisk handlar om årlig individuell fördelning med möjlighet till överlåtelser under året. Det handlar inte om några permanenta överlåtelser, säger Ingemar Berglund.

HaV kommer att noga följa utfallet av det nya systemet och se om det behövs justeringar. Myndigheten har också satsat på ett nytt it-system och anställer mer personal för att få så korta handläggningstider som möjligt för de yrkesfiskare som vill eller behöver överföra fiskemöjligheter mellan sig.

Läs också:

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Habergsgubben på Patreon!
Become a patron at Patreon!