Felaktigheter och dumheter i DI om industrifiske

4 personer som helt verkar ha tappat vettet har skrivit en debattartikel i Dagens Industri (DI) under ledning av en av de största ekonomiska fifflarna i svenska historia, Björn Carlson. I stort sett inget är rätt i deras debattinlägg.

När det gäller industrifisket så kapar det mer arbetstillfällen än det småskaliga fisket. Det handlar om 20 båtar baserade längs Östersjöns kuster och 10 båtar från Västsverige. Dessa båtar sysselsätter lite över 100 personer direkt. Dessutom skulle fiskmjölsindustri, pälsfarmar, fiskindustrier (båtarna överlever med hjälp av fisket på Östersjön och många andra inte klara sig utan dessa båtar. Totalt kan vi räkna med att det handlar om cirka 500 arbetstillfällen i Sverige och kanske lika många i Danmark, Tyskland och Nederländerna ihop som är beroende av de stora svenska familjeägda trålfiskeföretagen. De siffror om de förvirrade debattörerna yrar om i sin artikel är rena gissningar (kring turismens värden). Total mer än 1000 årsarbetsplatser att jämför med det småskaliga fisket 380.

Dessutom hjälper de stora trålarna till för att hålla kustssamhällenan levande. Utan det storskaliga trålfisket skulle Norrsundet, Ronehamn, Västervik och Simrishamn ha betydligt mindre för att inte säga obefintliga landningar. Utan den infrastruktur som de stora båtarna ger ekonomi till skulle den försvinna och de små båtarna skulle inte ha någon stans att landa fisken. Utan storskaligt fiske inte heller nåt småskaligt fiske och inga levande kustsamhällen. Det storskaliga pelagiska fisket skapar liv åt många kustsamhällen, förutom de redan nämnda kan vi nämna Fiskebäck, Rörö, Donsö, Dyrön, Rönnäng, Ellös, Mollösund, Kungshamn och Skagen.

Faktum är att jag inte vet ett enda samhälle längs Östersjöns kust som småskaligt kustnära fiske med garn, fällor, bur och krok håller liv i. Däremot fanns det många samhällen som torskfisket med trål höll liv i och det storskaliga sill- och skarpsillsfisket håller liv i såsom Simrishamn, Nogersund med omkringliggande samhällen som Hörvik med flera, fiskelägen kring Karlskrona som Sturkö och Hasslö, Västervik, Ronehamn, Norrsundet, samt en mängd öar och småsamhällen längs Bottenvikens kuster.

Det storskaliga pelagiska fisket för industriändamål (dvs för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja samt för foder) har inga bifångster och bidrar inte på något sätt till att Östersjön har problem. De fyra debattörerna från den obskyra stiftelsen BalticSea2020 hittar bara på. Det finns ingen stans i världen där industrifisket rapporteras ha negativa följder. Det påståendet är en ren lögn. Det är också en ren lögn att svenska fiskevatten plågas av överfiske. Det förekommer inte.

Idag utgör spigg 15% av all biomassa i Östersjön vilket är ett enormt problem som bidrar till problemen för torsken liksom för kustnära rovfiskbestånd av gädda, abborre och gös. Vetenskapen har också med alla sannolikhet underskattat skarpsillsbeståndet som troligen är mycket större än vad beståndsuppskattningarna ger vid handen. ICES som gör uppskattningarna har förmodligen nåt grundläggande fel i sina beräkningsmodeller vilket synts tydligt när det gäller pelagiska beståndsuppskattningar i Nordsjön och Nordatlanten där ICES hamnat 100 000-tals ton fel när det gäller vissa pelagiska fiskarter. Det är bara industrifisket som idag kan minska bestånden av skarpsill och spigg för att ge torsk och andra rovfiskar en chans. Spiggen bör fiskas ner till i stort sett ingenting och det måste kanske fiskas 30-50% mer skarpsill.

Ett annat stort problem är den enorma förekomsten av säl som både äter upp det kustnära fisket fångster. Att fiska med garn är idag inget alternativ på grund av sälen och utan trålfisket kommer därför inget fiske att finnas kvar i Östersjön. Sälen gör kustnära småskaligt fiske omöjligt. Lösningen på det problemet heter säljakt. Licensjakt på säl med avskjutning i storleksordningen 10 000 – 20 000 sälar per år eller mer är helt enkel nödvändigt. De förvirrade debattörerna nämner inget om detta grundläggande problem när det gäller det småskaliga kustfisket sm de så gärna vill värna om.

  • Utan storskaligt pelagiskt fiske så överlever inte heller det småskaliga fisket.
  • Utan säljakt så överlev inte heller det småskaliga kustnära fisket
  • Utan trålning överlever inte nåt fiske

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!