Västsveriges laxälvar

I västra Sverige mellan norska gränsen och Östersjön finns det 25 stycken laxförande älvar och åar. Det är fler än vad som finns längs hela den långa östersjökusten där antalet är laxförande älvar och åar är 19 stycken. Av 25 vattendrag som har laxbestånd i västra Sverige finns 8 i Bohuslän, 13 i Halland och 3 i Skåne. Slutligen är det också Göta älv. Dessutom finns lax som lever i Vänern och som leker i Gullspångsälven och Klarälven. Vänerlax är dock ett kapitel för sig.

Laxen i Västsverige som hör till de laxar som lever i Atlanten kallas atlantlax och de är indelade i 4 genetiskt åtskilda populationer, Bohuslän, Göta älv, Halland-Skåne och Lagan-Nissan. Laxen i Kungsbackaån var dock närmare släkt med beståndet i Lagan (som odlas) och Nissan än med beståndet i den närliggande Rolfsån som i sin tur var nära besläktat med bestånden i Bohusläns åar och älvar. Beståndet i Solbergsån, ett biflöde till Göta älv, var också nära besläktat med bestånden i Bohusläns åar och älvar. Laxen som finns i Lagan är i huvudsak odlad då vattenkraftsutbyggnaden i början av 1900-talet stängde möjligheterna för laxen att nå lekplatserna.

Från 1950-talet fram till 1980-talet fanns det väldigt lite lax i Kungsbackaån. Periodvis kanske ingen alls. Den verkat troligt att Kungsbackaån fått sitt nuvarande laxbestånd genom utplantering av odlad Lagan-lax. Under större delen av 1900-talet hade Nissan ingen lax och den som finns idag verkar främst vara släkt med odlad Lagan-lax. Både Ätran-lax och Lagan-lax har satts ut i Nissan. I Nissans biflöde Sennan verkar det dock finnas en egen, kanske ursprunglig laxstam som är släkt med de andra vilda laxbestånden i Halland. I den lilla Himleån var laxen helt borta under 1970-1980-talen men laxen tycks ha återvänt naturligt. I Viskan har odlad Ätran-lax utplanterats.

I Göta älvs laxförande åar skiljer sig laxen i Säveåns system genetiskt från laxen i Grönåns system. Lax från Sköldsån liknar laxen från Grönån och lax från Mölndalsån är mer lika lax från Säveån än lax från Grönån.

Några av de laxförande åarna i Västsverige är mycket små. Det gäller biflöden till Göta älv som Grönån, Soltorpsån, Brattån och Västerlandaån såväl som åar som Strömsån, Bäveån, Arödsån, Bratteforsån, Anråsån, Himleån, Törlan, Tvååkersån och Stensån.

Laxförande vattendrag i Västsverige

 1. Enningdalsälven (m. Kynne älv och Långvallsälven)
 2. Strömsån (m. Vättlandsån)
 3. Örekilsälven (m. Munkedalsälven/Valboån)
 4. Taske å (m. Hensbackabäcken)
 5. Bäveån
 6. Arödsån
 7. Bratteforsån
 8. Anråsån
 9. Göta älv (m. Säveån, Mölndalsån, Lärjeån, Sköldsån, Grönån, Sollumsån, Solbergaån, Västerlandaån, Sannersbybäcken och Brattorpsån)
 10. Kungsbackaån
 11. Rolfsån
 12. Löftaån
 13. Viskan (m. Surtan)
 14. Himleån
 15. Tvååkersån
 16. Törlan
 17. Ätran (m. Högvadsån)
 18. Suseån (m. Mostorpsån)
 19. Nissan (m. Sennan)
 20. Fylleån (m. Trönningeån)
 21. Genevadsån (m. Brostorpsån, Alslövsån och Vessingeån)
 22. Lagan (m. Smedjeån och Norrån)
 23. Stensån
 24. Rönneån (m. Bäljane å och Rössjöholmsån)
 25. Vegeån

I de laxförande vattendragen finns i allmänhet också öring. I Enningdalsälvens vattensystem finns havsöring som vandrar från havet, insjööring som lever i Bullarensjöarna och leker i dess tillflöden och dessutom bäcköring som lever hela livet i olika tillflöden. I Bratteforsåns vattensystem finns havsöring, insjööring som lever i sjön Hällungen och leker i Kungsbrobäcken, Grössbyån och Härgusserödsån. I Arödsån finns bäcköring. I Rolfsån finns havsöring såväl som insjööring som lever i Lygnern och leker i tillflödena till Lygnern. Säveåns vattensystem har havsöring, insjööring som lever i sjön Mjörn och bäcköring i Valån.  I Vegeåns biflöde Möllebäcken finns bäcköring. I Ätrans vattensystem finns insjööring som lever i Åsunden,

Öring finns dessutom i betydligt fler vattendrag, exempelvis Tjöstelserödbäcken, Norumsån, Jörlandaån, Haga å, Smarholmsbäcken, Kleppabäken, Lerkilsbäcken och Killebäcken.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!