Ny fiskhamn i Kungshamn – planer och visioner

Sverige har idag endast kapacitet att bereda en bråkdel av den pelagiska fisk som fångas av svenska yrkesfiskare. I förhållande till svenska fångstkvoter för sill och skarpsill uppgår tillgänglig kapacitet till ungefär 25 procent. Det finns därför planer på en ny fiskhamn i Kungshamn.

Det svenska yrkesfisket och den svenska fiskberedningsindustrin har en viktig roll att fylla ur beredskapssynpunkt. Påskyndad av Corona-krisen och Rysslands invasion av Ukraina finns från politiskt håll en uttalad önskan att öka Sveriges självförsörjning. Då ingår även fisk. Idag importeras runt 75 procent av den sjömat som konsumeras i Sverige.

Huvuddelen av den svenska konsumtionen utgörs av importerad norsk odlad lax samt vildfångad norsk torsk. På tredje plats i sammanställningen över mest konsumerade arter hamnar sill/strömming. Även för denna art är importen betydelsefull. En mycket stor andel av den importerade fisken skulle kunna ersättas med svenskfångad och svenskodlad fisk. För att detta ska vara möjligt krävs dock att det finns en lönsam, konkurrenskraftig beredningsindustri i Sverige.

För att öka landningarna av pelagisk fisk på västkusten krävs en hamn med tillräckligt djup. Dessutom behövs berednings- eller lagringskapacitet för att kunna ta emot större volymer fisk än vad som idag är fallet. En fiskberedningsindustri har större förutsättningar att konkurrera på marknaden om den även kan ta till vara och skapa ett mervärde av restprodukterna från beredningen. Detta inkluderar även den fisk som av olika skäl inte bereds till konsumtion. Idag saknas möjlighet att tillvarata restprodukter genom att tillverka fiskmjöl och fiskolja i Sverige.

Ny anläggning i Kungshamn
Guleskär

Guleskär

Swedish Pelagic Foundation som är en stiftelser kopplad till Swedish Pelagic Federation PO (SFP)  har därför initierat ett projekt för att etablera en sillfabrik på Guleskär i Kungshamn. En förutsättning för en konkurrensmässig, lönsam verksamhet är att ta hand om och skapa ett mervärde av hela fiskresursen och projektet inkluderar därför även etablering av en proteinfabrik (fiskmjölsfabrik).

Med anledning av planerna har SPF lämnat en förfrågan till Sotenäs kommun att färdigställa tomtmark på Guleskär för anläggande av en fiskberedningsindustri. Sotenäs kommun har ställt sig positiv till SPF:s förfrågan.

Innan en utfyllnad kan ske vid Guleskär för att skapa ny tomtmark behöver kommunen dock lämna in en ansökan om miljötillstånd och ändra sin detaljplan. Parallellt med att stiftelsen verkar för att underlätta denna process ska stiftelsen identifiera och nå en överenskommelse med den aktör som ska driva de framtida beredningsanläggningarna.

Beroende på vilken aktör som kommer att driva verksamheten kan upplägg för ägande av tomtmark, fabrikslokal, maskinell utrustning och verksamhet skilja sig åt. I projektet ingår att lägga upp en lämplig ägarstruktur som skapar incitament för pelagiska landningar, långsiktig stabilitet men även flexibilitet.

Om den aktör som ska driva verksamheten önskar hyra lokal, och eventuellt även maskiner, kan projektet även komma att inbegripa planering och byggnation av en produktionslokal samt inköp och installation av nödvändig utrustning för den framtida produktionen.

Jordbruksverket och Sotenäs kommun positiva

Jordbruksverket har undersökt möjlig platser för en ny fiskhamn i Sverige. De har identifierat Guleskär i Kungshamn som en sådan plats:

– Vi tar inte ställning till vilken plats som är bäst, men vi har lyft olika hamnar där det finns beredning. Guleskär är exempel på en sådan plats och där det finns synergieffekter genom att många aktörer verkar nära varandra och sysslar med samma saker. Där finns också en djup hamn och möjlighet att utveckla området, säger Lina Waara, fiskepolitisk utredare vid Jordbruksverket.

Den tidplan det pelagiska fisket skissat på vad det gäller projektet kommer dock inet att hålla då Sotenäs kommun bromsar även om de i grunden är positiva:

En fråga som har lyfts som ett tänkbart problem är att en utökning av verksamheterna på Guleskär kan innebära mer transporter och tung trafik genom Kungshamn.

– I samband med detaljplanearbetet görs även en trafikutredning, och där kommer det fram vilka möjligheter som finns. Så det kommer vi titta på, säger Therése Mancini.

[…]

– Där utgick de nog från att få ett markanvisningsavtal redan nu, vilket vi i kommunstyrelsen har återremitterat. Vi har sedan tidigare ett fullmäktigebeslut om att kommunen inte ska sälja sjönära mark, vilket det blir fråga om här när den väl skapas. Vi är positiva till etableringen men vi måste klargöra en del först, säger hon.

– Om detaljplanen säger att det här går att genomföra och trafikutredningen är positiv finns det förutsättningar. Sedan känner vi till många av de personer som är involverade i satsningen, vilket känns tryggt. Vi tittar givetvis noga på finansieringen från de företag som vill göra etableringen. Något måste man lära sig av det som har varit.

Therése Mancini är ordförande i kommunstyrelsen.

Fördelar med en ny fiskhamn

En etablering av en sillfabrik och proteinfabrik i Kungshamn, kombinerat med en ny hamn, kommer att gynna kringliggande verksamhet såsom befintlig biogasanläggning, trålverkstad, fartygselektriker, demersalt fiske mm. Sammantaget genererar den nya beredningsanläggningen och en utveckling av kringliggande verksamhet, ökad sysselsättning och ökade skatteintäkter för Sotenäs kommun.

Projektet kommer att ge förbättrade möjligheter till landningar av pelagisk fisk i Sverige. Det kommer att gynna såväl de större fartygen som ett mer kustnära småskaligt fiske. Genom att en större andel av de pelagiska fångsterna kan beredas i Sverige och förädlingsvärdet för fångsten tillfaller det svenska samhället är förhoppningen att acceptansen för yrkesfisket som en viktig livsmedelsproducent ska öka.

Projektet främjar även en ökad livsmedelsberedskap till nytta för samhället i stort. För att yrkesfisket och beredningsindustrin ska kunna förse samhället med en viktig proteinkälla (och andra viktiga näringsämnen som är svårt att få i sig i tillräcklig mängd från övriga livsmedel) i händelse av kris är det avgörande att vi har en väl fungerande och lönsam verksamhet på plats i normala tider som kan skalas upp vid behov.

Problem

Det svenska pelagiska fisket sker i huvudsak i Nordsjön, Östersjön och Bottenhavet. Idag landas fångsterna i huvudsak i Skagen och Thyborøn men även i norska hamnar, i Skottland, på Shetland, i Grenå såväl som i Norrsundet, Nexø och Kasnäs i Finland. I förhållande till var fisket bedrivs ligger dessa hamnar bättre till än Kungshamn. Närmare fiskeplatserna. För att en hamn i Kungshamn ska kunna konkurrera måste de nog betala högre priser för sillen vilket gör möjligheterna till att få lönsamhet i produktionen små.

De svenska pelagiska yrkesfiskarna är i praktiken ägare av 1/3 i fiskmjölsfabriken FF Skagen A/S och dess dotterbolag Scandic Pelagic A/S. Dessutom bedriver de svenska yrkesfiskarna ett större fiske med danskflaggade båtar än med svenskflaggade. Det finns som jag ser det inte någon större anledning för dem att flytta landningarna av sill till Kungshamn.

Göteborgs fiskhamn

De pelagiska yrkesfiskarna finns dessutom uteslutande i Göteborgsområdet om vi håller oss till Västkusten. På Ostkusten är de mer utspridda men de kan inte landa i Kungshamn av en mängd anledningar. Göteborg skulle därför vara en bättre plats för landningar än Kungshamn.

Problemet med Göteborg är att där inte finns någon fiskindustri. Det finns dock en stor fiskauktion även om väldigt lite fisk till den faktiskt landas i Göteborg då fiskhamnen är för grund. Men när Stena lämnar Majnabbehamnen blir det en djuphamn ledig som skulle användas av fisket. Däremot går det troligen inte att anlägga fabriker på platsen på grund av närheten till bostäder. Men redan idag finns ju fiskhamnen med alla grossister och fiskhandlare.

Men Göteborg skulle kunna fungera som ett komplement till Skagen och inte som en konkurrent. Färdiga sillfiléer skulle enkelt kunna skeppas över till Göteborg för vidare hantering. Kanske vore det därför egentligen bättre med en fiskhamn i Göteborg. Göteborgs fiskhamn har dessutom en vision av hur det skulle kunna bli.

Göteborgs fiskhamn

Göteborgs fiskhamn

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.