Conrad Stralka och BalticSea 2020 vill förbjuda allt yrkesfiske

Conrad Stralka, en forskare som gjort sig ökänd för att han är oärlig och oseriös samt för att han främst arbetar som lobbyist för rika stockholmare som vill ha all fisk till sitt eget nöjesfiske har skrivit en debattartikel om att förbjuda allt yrkesfiske. Debattartikeln har han skrivit ihop med Stefan Fölster som är en debattör som gärna vill förbättra möjligheterna för de organiserade brottsligheten genom att privatisera och avreglera all offentlig verksamhet samt frånta fattiga människor deras försörjningsmöjligheter. Han har inga som helst kunskaper om fiske. Dessutom står Per Larsson, professor i marinbiologi vid Linnéuniversitetet som undertecknare.

Debattartikeln innehåller en mängd sakfel och förvirrade resonemang som saknar faktaunderlag och verklighetsförankring. För det första skulle deras förslag leda till en total utslagning av allt svenskt yrkesfiske. Det är uppenbart att de antingen vet vad de pratar om eller ljuger medvetet (i Stralkas fall har han i ett privat samtal med mig erkänt att han ibland gör det). Att de inte medger att de vill lägga ner allt svenskt yrkesfiske kan dock också tyda på att det inte är ett förslag som de kan så stöd för. Istället väljer de att föreslå att allt fiske med båtar längre än 10 meter ska förbjudas. Vilket i praktiken innebär ett förbud för allt svenskt yrkesfiske. De utnyttjar helt enkelt det faktum att allmänheten inte har någon som helst kunskap om svenskt fiske, framförallt gäller det stockholmare.

89% av all svensk fisk som landas fångas med trål varav 63% med flyttrål och resten med bottentrål (26%). 8% landades med snörpvad. I stort sett alla trålare är längre än 10 meter och alla snörpvadsbåtar är längre än 10 meter. Av de båtar som fiskar med snörpvad är flertalet små kustnära båtar. De flesta trålare ägnar sig åt småskaligt kustnära fiske av havskräfta, räka, siklöja, sill/strömming och skarpsill. Med andra ord betyder förslaget från Stralka, Fölster och Larsson att 90% av det svenska fisket ska förbjudas om deras förslag tillämpas för hela landet. Det kommer inte att finans några färska räkor, inga havskräftor och inget Kalix löjrom. Det är i själva verket värre än så. För utan 90% av båtarna försvinner också all infrastruktur för fiskhandel och fiskindustri. Det betyder att flertalet pyttesmå fiskebåtar också kommer att försvinna för de kommer inte att kunna sälja den fisk de fångar. En del av dem försvinner för att de ägs av samma personer som fiskar på de lite större båtarna. Det senare gäller kanske framförallt inom kustfisket i Bottenhavet och Bottenviken men även på Västkusten. Det blir därför inte heller speciellt mycket surströmming eller hummer i handeln.

Även i Östersjön fångas nästan all landad fisk med trål och båtar längre än 10 meter. Så skulle de 3 debattörerna få igenom sitt förslag för bara Östersjön skulle det innebära att i stort sett allt östersjöfiske skulle slås ut. Bara fisket på den svenska västkusten skulle finnas kvar. Det är väl sannolikt inte vad folk önskar men det är vad Stralka, Fölster och Larsson föreslår. De vill helt enkelt lägga ner allt svenskt yrkesfiske i Östersjön.

När det gäller subventioner så har de tre debattörerna delvis rätt. Yrkesfisket subventioneras. I förhållande till sysselsättning och fångad mängd fisk så är det mest subventionerade fisket det småskaliga fisket medan det mest storskaliga fisket är det minst subventionerade. Bränslesubventionerna är lägst till det storskaliga fisket och kontrollkostnaderna är lägre per sysselsatt person och fångad mängd fisk. Det är alltså helt omvänt mot vad de tre debattörerna vill påskina. Det småskaliga fisket är dyrare för samhället än det storskaliga fisket. Deras beräkningar av hur mycket samhället skulle spara är därför sannolikt felaktiga. Dessutom är det rena gissningar då författarna inte presenterat nåt underlag till beräkningarna.

De flesta i det storskaliga fisket och i trålfisket är idag heltidsfiskare medan de flesta i det kustnära fisket är deltidsfiskare som också har andra jobb. Det är alltså lätt för småskaliga fiskare att bara sluta med fisket då de har andra jobb. Många som arbetar i det storskaliga fisket bor däremot på avlägsna och förhållandevis isolerade öar som Rörö, Fotö, Dyrön etc. Många av dem skulle bli tvingade att flytta om de tvingades sluta med fisket. Framförallt gäller det Rörö, det enda samhälle i Sverige som idag lever på fiske. Alla aktiva fiskebåtar på ön är längre än 10 meter och de båtar som inte är längre ägs i huvudsak av personer som också har större båtar eller arbetar på större båtar. Stralka, Fölster och Larsson vill att Rörö ska avfolkas på samma sätt som andra öar med samma isolerade läge där fisket har försvunnit.

Vidare menar de tre debattörerna att de flesta båtar som fiskar sill/strömming, skarpsill och torsk I Östersjön inte har sin hemmahamn där. Det är ett totalt felaktigt påstående. År 2019 var det 72 båtar som landade sill från östra Östersjön. Av dessa hörde 63 stycken hemma längs med Östersjöns kuster. 10 båtar landade sill från västra Östersjön (inkl. Öresund). Samtliga hörde hemma i Östersjön eller Öresund. 115 båtar landade sill från Bottenhavet och Bottenviken. 111 hörde hemma i Bottenhavet, Bottenviken och Östersjön. 29 båtar landade skarpsill varav 17 hade hemmahamn längs Östersjöns kuster. Av båtarna som fiskar inom ramen för det pelagiska systemet har 12 stycken hemmahamn på Östkusten och 19 stycken hemmahamn på Västkusten. 7 av de senare har inga eller nästan inga fiskerättigheter i Östersjön vilket gör att hälften av de båtar som fiskar i Östersjön faktiskt har hemmahamn i Östersjön. Så inte på något sätt har debattörerna rätt på denna punkt.

Att det småskaliga fisket tar mer fångst i Öresund än det småskaliga fisket gör i hela Östersjön är också dumheter. Det är inte sant. Bara två-tre båtar som fiskar på kustkvoten i Östersjön fångar tillsammans mer än fisket i Öresund. Men det är klart, de båtarna är mer än 10 meter långa. Det goda fisket i Öresund har dessutom inget med trålfiskeförbudet att göra. I Bohusläns fjordar har det aldrig någonsin trålats (vilket också gäller Öresund) och där finns idag ingen fisk.

De tre debattörerna vill också att fiskbestånden ska återskapas till till den nivå som gällde i slutet av 1990-talet. Ett problem med detta är att skarpsillsbeståndet då var alldeles för stort och att torskbeståndet redan kraschat. Sillbeståndet var däremot var lika stort som idag. Det är orimligt att vilja återvända till slutet av 1990-talet. Istället är det rimligare att titta på bestånden på 1970-talet. Då var skarpsillsbeståndet mycket mindre än idag, sillbeståndet och torskbeståndet större. Inte heller ökade sillbeståndet när torskbeståndet minskade som de tre debattörerna påstår. Istället minskade även sillbeståndet. När det fanns mycket torsk fanns det också mycket sill. Förmodligen medverkar det stora beståndet av skarpsill till problemen för både sillen och torsken. Skarpsill är normalt inte heller nån viktig föda för torsk som föredrar sill.

För att komma tillrätta med de obalanser som idag råder i Östersjön behöver fisket av skarpsill (brisling, vassbuk) istället öka jämfört med idag medan sillfisket behöver minska. Även beståndet av storspigg har exploderat med negativa konsekvenser för de kustnära bestånden av rovfisk som gös, gädda och abborre, men sannolikt skapar spiggen också problem för kustlekande bestånd av sill/strömming och kustnära torskbestånd.

Enda möjligheten att fiska ner de mycket stora bestånden av skarpsill och storspigg är storskaligt pelagiskt fiske. Storspiggen är dessutom en bra fiske att göra fiskmjöl och fiskolja av. Att i ett sådant läge förbjuda fiskebåtar på över 10 meter är bara dumt. För min del framstår det faktiskt som om Stralka, Fölster och Larsson inte vet vad de pratar om.

De tre debattörerna antyder också att sillen i Östersjön skulle kunna användas som matfisk i större utsträckning än idag. Det är inte möjligt och Livsmedelsverket avråder från att äta strömming/sill från Östersjön. Skarpsill skulle däremot säkerligen kunna användas som matfisk då den är så kortlivad att den inte hinner bli giftig, men det finns idag ingen marknad för skarpsill som mat. Även på denna punkt talar Stralka, Fölster och Larsson i nattmössan.

  • Stralka, Fölster och Larsson vill förbjuda svenskt yrkesfiske eller i alla fall förbjuda svenskt yrkesfiske i Östersjön
  • Det småskaliga fisket subventioneras mer än det storskaliga fisket
  • De flesta båtar som fiskar sill, skarpsill och torsk i Östersjön hör hemma i Östersjön
  • Det småskaliga kustnära fisket i Östersjön är mycket större än fisket i Öresund
  • Det är inte trålfiskeförbudet som ligger bakom att fiskbestånden i Öresund mår bra
  • Skarpsillsbeståndet är för stort, inte för litet
  • Sillen/strömmingen i Östersjön är enligt Livsmedelverket inte lämplig som mat

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!