Fisket i Skåne – Helsingborgsbåtarna

Traditionellt är fisket i Skåne inriktat på sill, torsk och ål. Ål fiskas i ett småskaligt fiske både i Öresund och på Skånes ostkust. Sill fiskas småskaligt med garn i Öresund och storskaligt med trålare i Östersjön. Torsk fiskas med trålare i Östersjön och i ett småskaligt fiske med garn i Öresund. Redan på medeltiden var sillfisket i Öresund omfattande och viktigt.

Historiskt har det också funnits ett omfattande fiske av plattfisk med kvassar och snurrevad i Kattegatt. Båtarna (kvassarna) har varit hemmahörande i Borstahusen, Råå, Viken och andra fiskelägen vid Öresund. Detta fiske övertogs under 1900-talet av fiskare från Hallandskusten men existerar inte längre.

Det skånska fiskets nedgång

Ålfisket har minskat kraftigt under de senaste decennierna på grund av det kritiska läget för ålbeståndet. Inga nya tillstånd för fisket delas ut. Yrkesfiskarna som ägnar sig åt detta fiske har också blivit allt äldre och färre. I Öresund har fisket fungerat som ett komplement till det viktigare torskfisket och sillfisket.

Garnfisket i Öresund har länge varit lönsamt fiske i den lilla skalan. Basen för fisket är orter och öar som Skanör, Limhamn, Lomma, Borstahusen, Hven, Viken, Svanshall . Även fiskare från Skånes sydkust och östkust har deltagit detta fiske. Fisket har varit möjligt då säl inte funnits i Öresund men under det senaste året har sälen tagit sig in i Öresund.

Trålfisket i Östersjön efter sill har efterhand minskat i omfattning och idag finns bara två silltrålare med samma ägare kvar i Skillinge. Torskfisket I Östersjön har stoppats på grund av torskbeståndet dåliga status och hälsa. Men innan dess minskade det småskaliga torskfisket under många år på grund av framförallt problem med säl.

Allt småskaligt skånskt fiske har drabbats hårt av sälens utbredning. Dessutom har övergödningen och syrebristen i Östersjön påverkat torskbeståndet mycket negativt. Trålfisket av sill har rationaliserats då det tidigare fanns för många båtar i detta fiske och slutligen har torsktrålningen slagits ut av övergödning och syrebrist. Idag finns det därför inte många större fiskeriföretag kvar i Skåne.

Helsingborgsbåtarna

Helsingborgsbåtarna är ytterligare ett av många företag som bedriver yrkesfiskeverksamhet utan hänsyn till kvoter och utan fiskelicens. Det gör de genom att ordna fisketurer för betalande passagerare i Öresund. Verksamheten drivs som en del av den verksamhet som sportfiskebutiken Nielsen Sportfiske AB har.

Nielsen Sportfiske AB ägs av Niklas Nielsen. Han är också ende ordinarie styrelseledamot i företaget med pappan Allan Nielsen som suppleant, Ingen av dem har några andra styrelseuppdrag eller äger några andra företag.

Helsingborgsbåtarna har några gamla fiskebåtar som turfiskebåtar. De heter Vandia och Tärnö.

Tärnö. Bild: Helsingborgsbåtarna

År 2020 omsatte Nielsen Sportfiske AB totalt 5,7 miljoner SEK med en vinst på nästan 100 000. Hur stor del av omsättningen som kommer från fiskeriverksamheten framgår inte av de ekonomiska redovisningarna. De bokförda tillgångarna var drygt 3,6 miljoner SEK.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!