Spiggfiske

En underutnyttjad art i det svenska fisket är storspigg eller kort och gott bara spigg. Beståndet av spigg har ökat mycket kraftigt i Östersjön under senare år så att den idag utgör 10-15% av biomassan i egentliga Östersjön. Det finns helt klart biologiska förutsättningar för spiggfiske och dessutom finns det yrkesfiskare som är beredda att fiska spigg. Då spiggen främst används för att tillverka fiskolja och fiskmjöl finns det också en marknad på vilken spiggen kan säljas och upparbetade säljkanaler och landningshamnar med mottagare i form av fiskmjölsfabriker.

Storspigg. Bild: Ron Offerman Licens: CC BY-SA 3.0

Allt som behövs för att få till stånd ett kommersiellt lönsamt fiske på spigg finns men det går ändå inte att starta nåt fiske. Det beror på regelverket som innebär att de finmaskiga trålar som behövs för fisket inte få användas. Misstanken är att det skulle bli stora bifångster av framförallt sill och skarpsill om spiggfiske tilläts. Men det finns ett enkelt sätt att lösa det problemet på. Om kameror som övervakar fångsten införs skulle all fångst inklusive bifångst kunna registreras och avräknas på kvoten för respektive art. Dispens skulle i så fall kunna ges från redskapskraven. På det sättet skulle spiggfiske kunna startas utan att det dröjer allt för länge. Samtidigt lär det kanske bli nödvändigt att ge pelagiska fiskebåtar möjlighet till en liten bifångstkvot för lax och torsk även om sådan bifångster är mycket ovanliga i dagens pelagiska fiske. För att få så liten bifångst som möjligt är det mest lämpligt att fiska spigg under vinterhalvåret och dessutom långt ute till havs och nära ytan där spiggen då uppehåller sig.

Ett fiske av spigg skulle dessutom kunna ha positiva effekter på andra fiskbestånd som bland annat gös, abborre och gädda. Men det förutsätter att fisket är mer omfattande än MSY, i själva verket behövs ett slags rent reduktionsfiske för att minska beståndet av spigg.

Under 2018 och 2019 rapporterades ca 300 ton som bifångst vid pelagiskt fiske efter sill och skarpsill i Östersjön men i övrigt finns inga rapporterade fångster. Enligt finska forskare bör det utan problem gå att fiska 25 000 ton spigg per år i Östersjön. Är målet att minska spiggbeståndets storlek kan det troligen vara nödvändigt att fiska mer än så.

Om spiggfiske införs är det kanske rimligt att dela in kvoten i tre delar precis som för det pelagiska fisket i Östersjön i övrigt. En kustkvot, en regional kvot med individuella men inte överförbara fiskerättigheter och slutligen en individuellt tilldelad samt överförbar och säljbar kvot i form av fiskerättigheter.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!