Utflyttning av trålfiskegränsen dröjer

Riksdagen har fattat ett beslut om att trålfiskegränsen i Östersjön ska flyttas ut på prov. Konsekvenserna av en sådan utflyttning är sannolikt att det småskaliga pelagiska trålfisket med bas i Östersjön kommer att drabbas genom att förlora större delen av sin fiskemöjligheter.

Sannolikt dröjer det dock en ganska lång tid innan en utflyttning av trålfiskegränsen eventuellt kan ske. Detta då regeringen genom landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg svarar så här på en fråga från sportfisketidningen Fiskejournalen:

Sverige, genom Havs- och vattenmyndigheten, genomför kontinuerligt datainsamling avseende fiskbestånden genom årliga övervakningsprogram. Detta arbete har Havs- och vattenmyndigheten stärkt sedan frågan aktualiserades och myndigheten beslutade i februari 2021 om analyser och åtgärder avseende ökat skydd av sill och strömming i Östersjön. I myndighetens beslut återfinns en beskrivning av kunskapsläget, och innehåller en behovsanalys av både kunskapsinhämtning och faktiska åtgärder som myndigheten avser att genomföra för ökat skydd av strömming i Östersjön

Frågan som ställdes av tidningen var: Finns det någon handlingsplan för verkställande av riksdagsbeslutet? Hur ser den ut i så fall?

Landsbygdsministern menar också att det saknas ett vettigt underlag för att genomföra åtgärden. Hon menar att regeringen därför måste avvakta Havs- och vattenmyndighetens utredning. Den ska vara kvar senast den 31 mars 2022. Först därefter kan en handlingsplan tas fram. Sen fortsätter ministern med de vanliga intetsägande flosklerna som alla håller med om:

För regeringen är det viktigt att det även i framtiden finns förutsättningar för ett kustnära fiske och en konkurrenskraftig fiskerinäring som levererar och bereder fiskeriprodukter i Sverige.

Jag tolkar det som att riksdagsbeslutet är förhastat. Och att regeringen i princip inte kommer att bry sig om det i det falla Havs- och vattenmyndighetens utredning kommer fram till nå annat.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!