Fiskeministrar överens om kvoter i Västerhavet under 2023

Varje år beslutar EU:s fiskeministrar om kvoter för Västerhavet. Det rör svenska fiskare som fiskar i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt. Beslutet om 2023 års fiskekvoter fattades efter förhandlingar på jordbruks- och fiskerådets möte i Bryssel 11-12 december.

Beslutet innebär en ökning av kvoterna för kolja och rödspätta och en oförändrad kvot för havskräfta. Liksom för 2022 fastställdes en låg nivå för att fiska sill i Skagerak och Kattegatt. Orsaken är att sill från västra Östersjön behöver skyddas. De finns delar av året i Kattegatt och Skagerak. Det kommer istället att finnas möjlighet att fiska den svenska kvoten i Nordsjön.

Förhandlingar pågår än

Förhandlingar mellan EU och Storbritannien pågår fortfarande, varför preliminära nivåer har fastställts för flera fiskbestånd, bland annat för kummel och långa. Beslutet har föregåtts av förhandlingar med andra kuststater, såsom Norge och Storbritannien, samt med regionala fiskeorganisationer.

Resultat från förhandlingarna införlivas i den nu överenskomna förordningen, vilken omfattar alla EU:s fiskemöjligheter utom för områdena Östersjön, Svarta havet och Medelhavet. Beslutet rör cirka 250 fiskekvoter, varav Sverige har andel av cirka 45.

EU, Norge och Storbritannien överens

I förhandlingar med Norge och Storbritannien kunde parterna den 9 december enas om kvotnivåer för 2023 års fiske i Nordsjön för de bestånd som parterna förvaltar gemensamt. Överenskommelsen ger svenska fiskare tillträde till norska vatten i Nordsjön.

Dock finns ännu ingen enighet vad gäller Skagerak. Svenska fiskare har ännu inte tillträde till norska vatten i Skagerak och inte heller till norsk zon i Nordsjön för att fiska de kvoter som Sverige traditionellt har på norska vatten. Förhandlingarna mellan EU och Norge ska återupptas inom kort.

För de bestånd som förvaltas gemensamt av EU, Norge och UK i Nordsjön och i Skagerak fastställdes fiskemöjligheter för rödspätta (+6 procent), gråsej (+19 procent), torsk (+ 63 procent), kolja, sill (-7 procent) i enlighet med det Internationella havsforskningsrådets (ICES) rådgivning för maximal hållbar avkastning (MSY).

För nordhavsräka och vitling i Skagerak och i Kattegatt fastställdes preliminära kvoter på 25 procent av 2022 års nivå. Detta i väntan på avtal med Norge.

Fortsatt begränsning av ålfiske

Fiskeministrarnas beslut omfattar även fortsättningsvis en begränsning i fiskeperiod för ål. Beslutet omfattar alla EU:s vatten i Nordostatlanten och Medelhavet. För Östersjön, Skagerak och Kattegatt att fiske av ål är förbjudet under oktober – december. Dessutom i tillägg en period om tre månader som medlemsländerna får fastställa mellan januari och augusti.

Beslutet innebär också att fritidsfiske av ål i alla livsstadier är förbjudet. Fritidsfiske i havet är förbjudet i Sverige sedan 2007. Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för genomförande av förbudsperioden i svenska kustvatten.

Provisoriska kvoter delade med Storbritannien

Förhandlingar mellan EU och Storbritannien pågår fortfarande för de cirka 80 fiskekvoter som fastställs av parterna. I avvaktan på överenskommelse i den förhandlingen satte fiskeministrarna provisoriska kvoter. Detta enligt principer i handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien. De provisoriska kvoterna gäller till den 31 mars 2023.

Grundas på vetenskaplig rådgivning

För att ha livskraftiga fisk- och skaldjursbestånd på lång sikt, som också ger förutsättningar för ett ekonomiskt lönsamt fiske, ska beslut om fiskekvoter grundas på vetenskaplig rådgivning för så kallad maximal hållbar avkastning, MSY. Internationella havsforskningsrådet, ICES, ger rådgivning för fisk- och skaldjursbestånd och tar fram status för olika havsområden och hur olika mänskliga aktiviteter påverkar ekosystemen.

Bygga upp torskbeståndet

Givet den allvarliga beståndssituationen för torsk i Kattegatt, Skagerak och Nordsjön kvarstår de redskapsåtgärder som infördes 2020 i syfte att minska fiskeridödlighet av torsk och återuppbygga bestånden.
Samtidigt begränsades ökningen av kvoterna för kolja och vitling i Nordsjön till 30 procent istället för en större ökning på 160 respektive 235 procent som var möjlig enligt den vetenskapliga rådgivningen enligt MSY. Beslutet görs för att begränsa bifångst av torsk i fisket efter kolja.

Begränsning av sillfångst i Skagerrak och Kattegatt

För att minska fiskeridödlighet för den Östersjösill som också förekommer i Skagerrak och Kattegatt, så får endast en låg andel av kvoten fiskas i Skagerrak och Kattegatt (403 t för Sverige), resterande andel får däremot fiskas i Nordsjön. Anledning till de här åtgärderna är den allvarliga beståndssituationen för sill i västra Östersjön.

Vid förhandlingarna företräddes Sverige av statsrådet Peter Kullberg. Havs- och vattenmyndighetens medarbetare har deltagit som experter i förhandlingarna.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!