Asp – den fjärde mest sålda karpfisken

Den mesta sålda karpfisken i Sverige, eller i alla fall på Göteborgs Fiskauktion är karp. Den är alltid importerad. Den mesta sålda inhemska karpfisken är braxen och den nästa mest sålda är sutare. När det gäller braxen och sutare är läget sådant att fisket på dem kan utökas. Sutare är dessutom en fisk som går att odla i dammar.

När det gäller asp är läget ett annat. Asp som art befinner sig i ett kritiskt läge i Sverige. Den hör till de arter som drabbats hårdast av vattenkraft, kanalisering av större vattendrag för flottning samt torrläggning av våtmarker och sjöar. Detta har resulterat i att antalet lekområden minskat avsevärt och delat upp bestånden genom tillkomsten av nya vandringshinder. Även i sjöar har lekplatser försvunnit genom muddring och byggande i vattnet (t.ex. broar).

Asp som är en bra matfisk förekommer i Mälardalen (bl.a. Mälaren, Hjälmaren och Fyrisån), i Vänern med Göta älv, i Motala ströms vattensystem (bl.a. Roxen och Svartån) samt i Emån och Dalälven. Enstaka fynd har gjorts längs Östersjökusten upp till Rånön söder om Kalix i Norrbotten. Asp finns lokalt även i sydöstra Norge och södra Finland. Historiskt har den varit matfisk men används inte som det idag annat än i undantagsfall.

Asp. Bild: Wilhelm von Wright. Public domain

Asp söker föda i det öppna, fria vattnet i större sjöar och floder. Vintern tillbringar den på djupare vatten. Som ung, upp till en längd av 20–30 cm, livnär den sig av planktiska kräftdjur och insektslarver. Den övergår sedan till en fiskdiet, som framför allt består av små fiskarter som nors och löja (benlöja, inet att förväxla med siklöja) samt mindre individer av mört. Aspen kan bli mycket storväxt, de största exemplaren blir över 1 meter långa och kan väga över 12 kg.

Arten vandrar upp i strömmande vatten för att leka. Den rikliga förekomsten i sjön Ärlången (Stångån, Östergötland) antyder att asp även kan vandra nedströms till lämpliga leklokaler, eftersom sjöns tillflöde stängs av vandringshinder. Leken sker under omkring en veckas tid i april–maj, när vattentemperaturen nått 6 °C. Vid leken vandrar många aspar upp tillsammans i relativt små bäckar där lekfiskarna är fullt synliga.

Idag fångas aspen huvudsakligen som bifångst vid garnfiske, både i sättgarn och fasta bottengarn. De flesta yrkesfiskare i de tre stora sjöarna fångar inga eller endast några få exemplar per år. Däremot finns det några yrkesfiskare i Mälaren och Vänern som fångar stora mängder asp inom vissa områden. En yrkesfiskare i Mälaren uppger att fångsten vissa år kan bli ända upp mot ett ton. Idag är det förbjudet att fiska efter asp fr.o.m. 1 april t.o.m. 31 maj i alla Vänern, Mälaren och Hjälmaren tillrinnande vatten. Skyddet täcker inte de aspar som leker i sjöar eller de som är på väg genom sjön upp till lekplatserna. Dessutom står de allra svagaste bestånden i Emån och Dalälven helt utan skydd.

Den asp som säljs på Göteborgs fiskauktion är sannolikt sådan bifångad asp från Vänern och Mälaren.

Försäljning av karpfiskar vid Göteborgs fiskauktion januari-september 2019, art, kilo

  1. Braxen 4 744
  2. Sutare, 800
  3. Asp, 650
  4. Mört, 17
  5. Sarv, 16
  6. Id, 5
  7. Ruda, 2

Nåt ökat fisk av asp är inte att tänka på utan istället behöver skyddet av asp utvidgas till att även omfatta de stora sjöarna. Med ordentliga skyddsåtgärder, dammrivningar och återställning av vattendrag  kan asp kanske bli en matfisk nån gång i framtiden. Men inte idag.

Läs mer:

Läs mer om insjöfiske:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!