Flertalet partier har inga svar på fiskets problem

Ett av de största problemen inom det svenska fisket är föryngringen. Det är nästan omöjligt att få unga människor att vilja bli fiskare. Medelåldern bland svenska yrkesfiskare är över 60 år. Inget av Sveriges politiska partier har något förslag på lösning av detta problem. Ingen har överhuvdtaget någon åsikt.

Istället kommer det ständigt förslag om att förstöra det enda yrkesfiske som faktiskt lockar unga. Nämligen det storskaliga pelagiska fisket. I det fisket är medelåldern kring 40 år. Med tanke på att detta fiske står för en tredjedel av sysselsättningen inom fisket som helhet innebär det att en mycket stor del av det övriga fisket bedrivs av pensionärer. Det är inte rimligt.

Det storskaliga pelagiska fisket (det så kallade industrifisket är en del av detta fiske) erbjuder bra arbetsförhållanden, bra arbetsmiljö, moderna båtar, avancerad teknik, god lönsamhet, höga löner med mera. Därför går det att locka unga människor till detta fiske.

Överförbara fiskerättigheter

För att få fler unga till övrigt fiske (det demersala fisket) behöver lönsamheten i fisket öka. Det kräver införande av överförbara fiskerättigheter. Det innebär ett minskat antal båtar med ökat lönsamhet som resultat. Vilket leder till nya båtar med bättre arbetsmiljö och avancerad teknik. Inkomsterna ökar. Allt detta innebär att arbetet blir intressant för unga människor. Precis vad som skett inom det pelagiska fisket. det skulle sannolikt också led til ökat kvotutnyttjande för vilket löser ett annat stort problem, underfiske och dåligt kvotutnyttjande.

Partierna har inga som helst uttalade åsikter om införande av överförbara fiskerättigheter i övrigt fiske. I praktiken motarbetar de dock införandet genom återremittera och fördröja beslut genom byråkratiska manövrar. Det gäller faktiskt alla partier. Deras inställning leder till att dåliga arbetsförhållanden, låga inkomster och olönsamhet bevaras i det demersala och i huvudsak småskaliga svenska fisket. På sikt innebär det att den svenska livsmedelsförsörjning blir ännu sämre än den är idag. Den åldrade fiskarkåren kommer att dö ut och fisket försvinna. Genom att inte agera dömer de svenska partierna och politikerna det småskaliga fisket till sotdöden.

Säl, skarv, spigg, klimat och övergödning

Det småskaliga fisket är även andra problem. Obefintliga, små eller minskande fiskbestånd invid kusterna. Orsakerna till detta är flera, övergödning, klimatförändringar, spigg, skarv och säl. Övergödning och klimatförändringar gynnar spigg som äter upp kustnära och kustlekande fiskarters ägg, larver och yngel. Samma problem gäller för skarpsill som också finns i mycket stora mängder (här är det sannolikt något fel med beståndsbedömningarna).

Skarv och säl beskattar också de kustnära bestånden hårt och de äter främst stora individer. Detta i sin tur leder till sämre lek och minskad föryngring. En annan konsekvens är att redan dåliga fiskbestånd inte återhämtar sig. Klimatförändringar bidrar också till mindre individer i fiskbestånden. Fiskarter som drabbats av allt detta är bland annat torsk, vårlekande sill/strömming, gös, gädda och abborre. Det slår framförallt mot det småskaliga kustnära demersala fisket.

Inget parti är intresserat av alla aspekter på dessa frågor och många av nonchalerar problemen. Vissa partier bryr sig om jakt av säl och skarv, andra är helt emot detta trots att de vill ha ekosystembaserad förvaltning. Andra partier är bara intresserade av övergödningsproblematiken och ingen bryr sig om klimatfrågan i förhållande till fisket.

Gifter och dålig efterfrågan

Ett annat stort problem är att det inte finns nån efterfrågan på skarpsill och sill/strömming för konsumtion. Ingen vill äta fisken. En av orsakerna till detta är att det tidigare funnits höga gifthalter i fet fisk som sill/strömming från Östersjön. Livsmedelsverket avråder därför fortfarande från konsumtion för framförallt barn och unga kvinnor. För att få folk att äta skarpsill och sill från egentliga Östersjön som är giftfri krävs att Livsmedelsverket ändrar sina rekommendationer, att det genomförs olika typer av marknadsföringskampanjer och att det tas fram nya produkter av sill. Inget parti driver detta eller en någonting i närheten av detta.

Krångliga regler

Andar problem är krångliga regler om anmälningsplikt och annat. Detta drabbar framförallt det småskaliga fisket. Dessa besvärliga borde kunna tas bort. Men då blir kontrollerna svårare. Det skulle kunna åtgärdas genom elektronisk kontroll med kameror (CCTV, REM) eller drönare. Alla båtar över 12 meter behöver då också ha AIS. Båtar under 12 meter kan slippa både kameror och AIS för deras eventuella fusk är så litet att det är försumbart i det stora hela. Dessa båtar borde kunna fortsätt som nu. REM eller drönar skulle också minska kostnaderna för en kontroll som idag är väldigt dyr och dessutom fruktansvärt ineffektiv.

Inga partier driver egentligen dessa frågor men de flesta säger att de är för REM och lättare regler. Men då ingen driver dessa frågor händer det inget. Det ska noteras att yrkesfiskare i allmänhet är emot kameror men samtidigt är det nog vad som krävs för att regelverket ska kunna förenklas.

Några av de problem som finns är ganska enkla att lösa. Och de går att lösa snabbt. Men ingen verkar vilja göra det.

Problem, lösning
  • Ingen nyrekrytering; ökad lönsamhet
  • Dålig lönsamhet; överförbara fiskerättigheter
  • Krångliga regler; REM (kameraöverakning) eller drönare
  • Olagliga utkast och uppgradering; REM (kameraöverakning) eller drönare och överförbara fiskerättigheter
  • Säl och skarv; ökad jakt
  • Spigg och skarpsill; tillstånd att fiska respektive ökad kvot
  • Ingen efterfrågan på sill/strömming för konsumtion; ändrade rekommendationer, nya produkter och marknadsföring
Problem utan snabba lösningar

Problemen med klimatet och övergödningen är ingenting som går att lösa fort. Det tar årtionden. Partierna gör dock för lite även på dessa områden, Kollapsade bestånd av kustfisk tar också årtionden att få tillbaka men då krävs ökad jakt på säl och skarv.

Ingen politiker och inget parti bryr sig egentligen om fisket för de har i allmänhet inga åsikter om hur fisket ska kunna förbättras. De har nästan bara åsikter och förslag om hur fisket ska stoppas och läggas ner som exempelvis de ständigt upprepade förslagen om trålfiskeförbud. Något som skulle så ut 90% av allt svenskt yrkesfiske och minska Sveriges självförsörjningsgrad för livsmedel så att den blir ännu mindre än vad den är idag.

Eller så föreslår de meningslösheter som utflyttad trålfiskegräns eller förbud mot industrifiske. Inget av de förslagen leder till några förbättringar. Det förstnämnda innebär ingenting och det andra att majoriteten av svenskt fiske i Östersjön försvinner inklusive en stor del av det småskaliga fisket.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!