Supertrålarna – början på slutet för Esbjerg som fiskehamn

I början av 1980-talet hade fisket av industrifisk några goda år vilket föranledde många yrkesfiskare i Esbjerg att kraftigt bygga om sina båtar och dessutom beställa nya. Ett tiotal så kallade supertrålare beställdes som levererades åren 1984-1986.

Supertrålarna, bruttoton, leveransår, köpare

E 100 Betty Børsmose, 611, 1985, Thorvald Børsmose och Hans Ole Andersen
E 149 Sonja Grønbjerg, 397, 1985, Andreas Grønbjerg Pedersen
E 169 Inge Vemb, 345, 1986, Hans Aa och Lars Olaf Hansen
E 187 Anna Sørine, 499, 1985, Gunnar Kristensen, Poul Kristensen och
Erling Kristensen
E 195 Tanganess, 491, 1985, Robert Jørgin Olesen
E 349 Cattleya, 447, 1984, Arne Johannes Pedersen
E 400 Allesøe, 557, 1985, Aage Brødsgaard Nikolajsen
E 567 Shannon, 414, 1985, Jørgen Müller Nordestgaard, Carsten Jessen och
Anthony Divers
E 596 Mette Holm, 711, 1986, Vagn Holm Nielsen
E 622 Breton, 422, 1985, YNF 602 Aps
E 630 Jean Enevoldsen, 498, 1986, Poul Enevoldsen
E 693 Kemila, 611, 1986, Flemming Pedersen, Jan Hjalgrim Magnussen och Aage Lund Madsen
E 727 Jette Kristine, 638, 1966, Laurids Hounisen och Laurids Hounisen ApS

E 100 Betty Børsmose

E 100 Betty Børsmose. Bild: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Fiskeriföretagens ekonomi förbättrades i början av 1980-talet kraftigt genom torskfiske i Östersjön januari till mars i vilket i stort sett alla Esbjergtrålare deltog. Industrifisket expanderade till att också omfatta fiske av hästmakrill (taggmakrill) och blåvitling. Sperling- och brislingfisket hade stora problem med bifångster vilket föranledde ett stort fusk bland fiskebåtarna som redovisade felaktig sammansättning av landningarna. 1983 infördes en gemensam fiskeripolitik i EU och fiskerikontrollen blev hårdare. Förbud infördes också mot att överlasta båtarna vilket hade varit vanligt innan. Detta ledde till sämre ekonomi i fiskeriföretagen.

Vid mitten av 1980-talet kraschade torskbeståndet i Östersjön på grund av överfiske och från 1987 fiskade Esbjergtrålarna inte längre i Östersjön. Samtidigt föll priserna för industrifisk kraftigt åren 1984-1986 vilket ledde till stora ekonomiska problem. De mellanstora trålarna fick störst problem och började säljas. Men även de stora fiskebåtarna fick problem och vid mitten av 1990-talet var en stor del av fiskeflottan i Esbjerg olönsam. Lånen som bolagen skaffat sig vid inköpen av de nya båtarna medförde att företagen fick svårt att överleva. Båtarna fick säljas. När individuella överförbara fiskerättigheter infördes gradvis 2003-2007 var de företag som hade sina supertrålare kvar fortfarande skuldtyngda och de sålde ganska raskt av sina båtar. i Början av 2008 fanns 5 av de så kallade supertrålarna kvar i Esbjerg. I slutet av året var det bara två kvar. En hade dock ersatts av en ny modernare båt.

Av de totalt 14 så kallade supertrålarna som beställdes finns en kvar i Esbjerg idag. Det är E 727 Jette Kristine som ägs av av Niels Arne Hounisen, son till Laurids Hounisen som beställde den, via Jette Kristine E 727 ApS.

1999 övertogs E 100 Betty Børsmose av Betty Børsmose A/S som ägdes av familjen Børsmose. Såldes 2005 till Cyrano ApS som då ägdes av Valter Vendelbo. Fick då namnet HM 220 Susan Vendelbo och såldes 2010 till Astrid Fiskeri A/S inklusive fiskerättigheter. Båten såldes 2012 vidare till Nordic Pelagic A/S, ägt av Tamme Bolt och fick namnet L 24 Susan Vendelbo men såldes nästan omedelbart vidare till Mindbo Aps varvid den fick namnet L 415 Stormy. Blev 2016 L 1415 Stormy 2 med Stormy ApS som ägare. Idag är den av allt att döma skrotad. Företaget Cyrano ApS köptes 2011 av Henning Kjeldsen som 2012 fusionerade sina företag Gitte Henning A/S, Gitte Henning II ApS, Strømegg A/S och Cyrano ApS till ett enda företag, Gitte Henning A/S.

Familjen Grønbjerg Pedersen ägde E 149 Sonja Grønbjerg fram till 2001 då de sålde till Jan Hjalgrim Magnussen varvid båten fick namnet E 149 Nana Maria. 2013 passerade båten genom händerna på familjen Tindskard och Austevoll Havfiske ASA som ägde den gemensamt för att sen hamna hos A/S Nana Maria. Detta bolag fusionerades in i Astrid Fiskeri A/S år 2010 och två år senare såldes båten till Odeskar Fiskeri A/S och blev AS 850 Odeskar. Conrad Hviid köpte sen båten år 2013 och döpte om den till L 854 Helle Ronny. Idag äger Conrad Hviid 50%, Niki Andersen ApS 40% och Michel Clausen 10%.

E 187 Anna Sørine behölls av familjen Kristensen till 2004, från 199? via bolaget E 187 Anna Sørine ApS. Bolaget köptes 2004 av Rederiet Ruth A/S och fusionerades in i detta bolag. Båten såldes till Iona E 187 A/S och blev E 187 Iona men såldes 2008 till Etosha Fishing Corporation (Pty) Ltd i Namibia men båten registrerades på St. Kitts & Nevis i Västindien trots att den fiskar i Namibia. Heter fortfarande Iona.

E 349 Cattleya var kvar i familjen Pedersens ägo till 2007, från 1994 i Flemming Pedersens, son till Arne Johannes Pedersen, ägo och från 1999 ägd av Cattleya A/S som ägs av Flemming Pedersen. Idag är båten L 573 Hallingsø och ägd av familjen Knak efter en tid som E 689 Darwin med Irving Kristensen som ägare åren 2007-2008, ägd av Gitte Henning II ApS 2008-2011 och därefter som L 920 Tina Jeanette och ägd av Brdr. Langer A/S och därefter köpt av familjen Knak med kompanjoner år 2016.

År 1995 gick Pauli Magnussen in som delägare i E 693 Kemila istället för Aage Lund Madsen. Från 1998 var dock Flemming Pedersen ensam ägare. 1999 sålde han båten till ett partrederi med Brdr. Langer A/S som huvudintressent och 2004 bytte båten namn till L 220 Jeanette med hemmahamn i Thyborøn. Tillbaka i Esbjerg 2005 som E 693 Britta Brock med Johnny Mogensen, Esbjerg, John Fischer, Fanø och Britta Broch E. 443 A/S som ägare. 2006 gick Rederiet Ruth A/S in som delägare istället för Johnny Mogensen och 2007 såldes båten till Claus Vede Andersen och Jens Vinther Pedersen i Skagen varvid den blev S 105 Sebastian. Båten övertogs 2012 av S 105 Sebastian ApS som ägdes av Jens Vinter Pedersen. Hela företaget köptes av familjen Ryberg år 2015/2016 och lades ner år 2016. Båten såldes till Christer og Lennart Fiskeri A/S och heter numera L 106 Monsun.

E 693 Kemila

E 693 Kemila. Bild: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Hans Aa och Lars Olaf Hansen behöll E 169 Inge Vemb fram till 2004 då båten såldes till Cattleya A/S och fick namnet E 170 Torson samt byggdes om så bruttotonnaget blev 443 bruttoton. Såld till Jan Jensen Vestervig och Tim Jensen år 2005 och blev L 720 Torson. Från 2007 ägd av Christina Poulsen A/S som döpte om båten till HM 862 Christina Poulsen. 2012 övertagen av Kristian Kloster och Martin Kloster Larsen som fortfarande är huvudägare av båten som idag heter L 852 Michelle-Jasmine.

E 195 Tanganess blev E 448 Bettina med Jan Trane som ägare redan år 1986 och sen E 447 Bettina 1988. Förliste i Nordatlanten samma år. E 622 Breton som bytte namn till L 186 St. Vincent med Jan Vagn Knutsen som ägare redan året efter leverans skrotades 2006.

E 400 Allesøe såldes till Gitte Henning A/S år 2008. Båten såldes troligen med fiskerättigheter. Fram tills dess var familjen Nikolajsen ägare. Såldes 2009 vidare till Knak med kompanjoner, troligen utan fiskerättigheter, för att bli L 441 Allesøe. Slutligen till John-Anker Hametner Larsen år 2016 och blev L 441 Hametner Senior.

Jørgen Müller Nordestgaard sålde sin andel i E 567 Shannon år 1992 och 1998 sålde de två återstående ägarna båten till Gitte Henning A/S som 2005 sålde den till Benny Rasmussen som i sin tur överlät på sitt eget bolag Fiskeriselskabet Lingbank ApS. Båten fick då namnet HM 379 Lingbank. 2015 övergick båten till familjen Rasmussens nya bolag Lingbank Fiskeri ApS.

E 567 Shannon

E 567 Shannon. Bild: Fiskeri- og Søfartsmuseet

E 596 Mette Holm som byggdes för Vagn Holm Nielsen övertogs år 2000 av Vagn Holm Fiskeriselskab A/S och såldes år 2008 till Sverige via Gustus Danmark ApS (grundat 2007 och upplöst 2014) där den blev GG 912 Sunnanö med Gustus AB som ägare. Delägare i detta bolag var Feskarbröderna, Jan-Erik Axelsson samt Dennis, Glenn och Sture Johansson.  2010 såldes båten till familjen Ryberg på Rörö och blev GG 144 Themis. 2011 såldes båten till Themis Fiskeri A/S i Danmark, ägt av familjen Ryberg, behöll namnet men fick nytt nummer och heter idag S 144 Themis. Jan-Erik Axelsson är idag räkfiskare i Danmark med bolaget Saron Fiskeri ApS och båten S 158 Saron.

E 630 Jean Enevoldsen övertogs 1998 av Poul Enevoldsen E 630 ApS. Den såldes till Palle Smedegaard Christensen, Struer och Preben Thomsen Schmidt, Thyborøn år 2006. 2007 blev också René Hovgaard Schmidt delägare och året efter Lonny Hedvig Hovgaard Schmidt men samma år försvann Preben Thomsen Schmidt som delägare. är L 525 Thingholt, 2010 såldes båten med kvoter till Astrid Fiskeri A/S som året efter sålde båten vidare till John-Anker Hametner Larsen utan kvoter.

Så kallade supertrålare som fortfarande finns kvar, namn, bruttoton, ägare, ursprungligt namn, ursprungligt tonnage

E 727 Jette Kristine, 638, Niels Arne Hounisen, E 727 Jette Kristine, 638
HM 379 Lingbank, 493, Lingbank Fiskeri ApS, E 567 Shannon, 414
L 106 Monsun, 656, Christer og Lennart Fiskeri A/S, E 693 Kemila, 611
L 441 Hametner Senior, 570, John-Anker Hametner Larsen, E 400 Allesøe, 557
L 525 Thingholt, 630, John-Anker Hametner Larsen, E 630 Jean Enevoldsen, 498
L 573 Hallingsø, 498, familjen Knak, E 349 Cattleya, 447
L 852 Michelle-Jasmine, 443, Kristian Kloster och Martin Kloster Larsen, E 169 Inge Vemb, 345
L 854 Helle Ronny, 562, Conrad Hviid, Niki Andersen ApS och Michel Clausen, E 149 Sonja Grönbjerg, 397
S 144 Themis, 735, Themis Fiskeri A/S, E 596 Mette Holm, 711

Av 13 stycken så kallade supertrålare finns idag nio stycken kvar i Danmark. En är förlist, två är skrotade och en är såld till annat land. Flertalet av dem har byggts om något och vissa fall har de byggts om rejält så att de blivit betydligt större. Alla de som finns kvar används främst till industrifiske dvs till det som de urpsrungligen byggdes för. S 144 Themis och HM 379 Lingbank sysslar dock också med ett omfattande sillfiske.

Istället för att vara hemmahörande i Esbjerg hör de flesta dock numera hemma i Thyborøn. Även S 144 Themis gör i praktiken det då båten landar det mesta av sin fångst i Thyborøn och i allmänhet har orten som bas för sitt fiske.

De gamla så kallade supertrålarna utgör alltså än idag en stor del av den danska industrifiskeflottan. Det verkar som om det handlar om oerhört välbyggda båtar.

E 596 Mette Holm

E 596 Mette Holm. Bild: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!