Vindkraft och fiske

Ofta utmålas en stor konflikt mellan havsbaserad vindkraft och fiske. Ibland finns det fog för yrkesfiskarnas motstånd mot vindkraft men inte alltid. Klart är att en vindkraftspark till havs innebär att ingen trålfiske kan bedrivas på den plats där vindkraftparken byggts. Det är alltså totalt olämpligt att bygga vindkraft på platser som är av stor betydelse för trålfiske av fisk, kräfta och räka.

När det gäller påverkan på fiskebestånd visar de undersökningar som gjorts att tillgången på fiske ökar på grund av vindkraftsparkerna. Dessa fungerar som en slags konstgjorda rev och ökar antalet goda livsmiljöer för många arter, framförallt bottenlevande arter.

Fiske är dock idag i allmänhet inte tillåtet i vindkraftsparkerna, men i området kring dem ökar tillgången på fisk. Vindkraftverken fungerar alltså som konstgjorda rev och ger nya skyddade områden för fisken att befinna sig i vilket gynnar fiskbestånden på sikt. Ljudet från vindkraftverken kan dock enligt undersökningarna ha en viss minskande effekt på hur mycket fiskbestånden i vindkraftsparken ökar.

För garn- och burfiske innebär vindkraftsparker egentligen inget problem. Såvida inte regelverket görs så korkat att fiske förbjuds i vindkraftparker. Det finns därför ingen anledning till ett sådant förbud då fiske med garn och burar går alldeles utmärkt att bedriva i en vindkraftspark. Så länge det per automatik blir förbjudet med allt fiske i vindkraftsparker har yrkesfiskare anledning att vara kritiska mot vindkraftparker.

Lillgrund

I den slutrapport som Havs- och vattenmyndigheten lämnat kring vindkraftsparken på Lillgrund i Öresund står det att inga avgörande förändringar i artantal och artsammansättning har skett för den bottenlevande fisk som finns inom vindkraftparken Lillgrund. Arterna rötsimpa, stensnultra, torsk och ål har till och med ökat i antal på grund av att betongfundamenten ger nya möjligheter till skydd och ökad födotillgång.

Men undersökningarna visar även att det finns vissa negativa förändringar hos fiskpopulationerna. Till exempel att högre ljudnivåer kan skrämma bort fisk och för arter som inte är bottenbundna har till exempel vandringen påverkats i södra Öresund. Men andra faktorer än vindkraftparken kan ha spelat in påpekas det i rapporten och det är svårt att visa på nåt orsakssamband mellan förändringarna och vindkraftsparken.

När det gäller undersökningen av effekterna av Utgrundens vindkraftspark i Kalmarsund kunde ingen ökning av fisktätheten konstateras men inte heller någon negativ påverkan på yrkesfisket. Det är också mycket osäkert om ljud faktiskt påverkat fisken eller inte.

Inga vindkraftsparker bör byggas på områden som är viktiga för trålfisket. Garn-, bur- och krokfiske bör var tillåtet i vindkraftsparker och inte förbjudet som det i allmänhet är idag.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!