Den svenska fiskeflottan fortsätter minska

Havs- och vattenmyndigheten har publicerat en rapport om den svenska fiskeflottan år 2021. Rapporten visar att den svenska fiskeflottan fortsätter minska i storlek. Mellan 2020 och 2021 minskade fiskeflottan från 1 041 båtar till 1019 båtar (-2,1%). Minskningen har främst skett bland båtar under 10 meter som fiskar med passiva redskap.

Andelen inaktiva fiskebåtar är 20% (201 st). Den siffran omfattar båtar som inte fiskat alls under 2021. De flesta av dessa båtar är under 10 meter långa men det handlar också om torsktrålare som inte får lova att fiska. Förutom dessa båtar finns det i verkligheten flera inaktiva båtar som kvotbåtar i räkfisket (cirka 20-30 stycken), kvotbåtar i kräftfisket och båtar som drivs av pensionärer eller personer som har annat jobb. De senare båtarna gör nån eller några fisketurer om året.

Tonnage och motorstyrka

Det totala tonnaget ökade samtidigt från 27 300 bruttoton till 29 000 bruttoton. Även motorstyrkan ökad, från 144 100 kW till 147 100 kW. I stort sett handlar det om att den svenska fiskeflottan fick en ny stor fiskebåt under 2021, GG 64 Astrid Marie. Bruttotonnaget har minskat i samtliga flottsegment förutom de allra största där det minskade fram till 2018 för att sedan stabiliseras något och sedan öka. Idag är tonnaget i detta flottsegment större än det var 2013. I alla andra flottsegment har bruttotonnaget minskat stadigt sen 2013.

Det totala bruttotonnaget och den totala motorstyrkan ligger långt under den tillåtna kapaciteten enligt EU:s regler vilket gör att det inte finns några kapacitetsmässiga hinder för nya yrkesfiskare att etablera sig. Samtidigt uppvisar de flesta fiskesegment.

Var fiskas det?

De flesta båtar, 390 stycken (47,8%), bedrev under år 2020 enbart fiske i Kattegatt, Skagerak och Nordsjön. 225 stycken (27,6%) bedrev fiske i Östersjön och 187 stycken (22,9%) i Bottenhavet och Bottenviken. 14 stycken (1,7%) pelagiska trålare bedrev fiske inom flera områden. Cirka 20 av de båtar som fiskade i Östersjön är också pelagiska trålare.

De 14 pelagiska båtarna stod för huvuddelen av den landade mängden fisk i ton och 55,5% av det infiskade värdet och 20,7% av sysselsättningen (i heltidsekvivalenter). De 390 båtarna som fiskade i Kattegatt, Skagerak och Nordsjön stod för 30,6% av det infiskade värdet och 50,9% av sysselsättningen (i heltidsekvivalenter) medan båtarna som fiskade i Östersjön stod för 6,0% respektive 16,7% och de som fiskade i Bottenhavet och Bottenviken för 7,8% respektive 11,8%.

Det ska tilläggas att det också finns 13 pelagiska fiskebåtar, en fisktrålare och en räktrålare som är flaggade i andra länder varav 13 stycken i huvudsak har svenska besättningar. 11 är flaggade i Danmark, 2 i Tyskland och 2 i Marocko. Dessutom finns två svenskägda båtar i Litauen som inte har någon som helst koppling till Sverige eller svenskt fiske. Inga av dessa båtar finns med i den rapporten då den bara handlar om fiske under svensk flagg,

När det gäller motorstyrkan har den ökat i alla flottsegment utom två sen 2020.

Den landade mängden fisk har minskat sen 2020 och minskningen har pågått sen 2017. Framförallt handlar det om minskade pelagiska landningar på grund av minskade kvoter. Värdemässigt har det däremot inte varit någon minskning sen 2020. Värdet på landningarna är dock lägre än under åren 2016-2017.

Lönsamhet

Rapporten analyserar också lönsamheten olika fartygssegment och det som är tydligt är att fiske med passiva redskap är olönsamt medan fiske med aktiva redskap är lönsamt. Lönsammast är fisket med aktiva redskap och båtar som är mellan 12 och 18 meter långa. Detta segment omfattar siklöjetrålare, de flesta räktrålare och kräfttrålare samt en del pelagiska trålare.

De största båtarna, över 24 meter långa har en något lägre lönsamhet och båtar under 12 meter samt mellan 18 och 24 meter har också en lägre lönsamhet. Segmentet 18-24 meter omfattar räktrålare, kräfttrålare, fisketrålare och en del pelagiska trålare. Segmentet över 24 meter omfattar pelagiska trålare samt några räktrålare, fisktrålare och kräfttrålare.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!