Bokförda värden av danska fiskerättigheter

De så kallade kvotkungarna i Danmark är de stora pelagiska fiskerättighetsinnehavarna. För att få en komplett bild har jag först gått igenom hur mycket olika fiskerättighetsinnehavare innehar. Siffrorna är ungefärliga och ögonblicksvärden från mitten av september. Därefter har jag gått igenom de bokförda värden som tas upp i olika företags årsberättelser. För partrederier och enskilda firmor saknas sådant varför de inte finns med i de listorna.

Jag har räknat med promilleandelen företagen faktiskt äger och utifrån befintlig dansk kvot räknat fram hur mycket varje företag innehar. Eftersom siffrorna kan ändras från dag till dag och innehåller en viss osäkerhet har jag också avrundat till jämna tusentals ton. Dessutom har jag räknat in delägda företag, bulvanföretag och företag som ägs av nån annan familjemedlem när jag redovisat individer och familjer.

Kvotkungar, fiskerättigheter totalt, ton fisk, kommentar, 2017

Henning Kjeldsen, 109 000, i huvudsak Gitte Henning A/S och August A/S.
Astrid Fiskeri A/S, 107 000, familjen Johansson
Rederiet Ruth A/S, 79 000, Gullak Madsen
Asbjørn ApS, 76 000, familjen Magnusen
Familjen Tindskard, 75 000, P/R Beinur och TN Hirtshals ApS
P/R HG 333 Isafold, 61 000, familjen Niels Jensen
Cattleya A/S, 40 000, Flemming Pedersen
Themis Fiskeri A/S, 38 000, familjen Ryberg
John-Anker Hametner Larsen, 33 000
Gifico ApS, 25 000, familjen Claesson
Jette Kristine E 727 ApS, 24 000, Niels Arne Hounisen
Familjen Rasmussen, 13 000, Lingbank Fiskeri ApS och Lingbank Baltic ApS
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 12 000, familjen Bryngelsson
Brdr. Langer A/S, 12 000, familjen Langer
Fiskeriselskabet 2Bis ApS, 11 000, TripleNine Group (Koppernæs)
Familjen Knak, 9 000

Kvotkungar, fiskerättigheter exklusive tobis, ton fisk, kommentar, 2017

Astrid Fiskeri A/S, 62 000, familjen Johansson
Henning Kjeldsen, 57 000, i huvudsak Gitte Henning A/S och August A/S.
Asbjørn ApS, 46 000, familjen Magnusen
Familjen Tindskard, 37 000, P/R Beinur och TN Hirtshals ApS
Rederiet Ruth A/S, 33 000, Gullak Madsen
P/R HG 333 Isafold, 28 000, familjen Niels Jensen
Themis Fiskeri A/S, 19 000, familjen Ryberg
John-Anker Hametner Larsen, 19 000
Cattleya A/S, 17 000, Flemming Pedersen
Jette Kristine E 727 ApS, 10 000, Niels Arne Hounisen
Familjen Knak, 9 000
Familjen Rasmussen, 6 000, Lingbank Fiskeri ApS och Lingbank Baltic ApS
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 5 000, familjen Bryngelsson
Brdr. Langer A/S, 5 000, familjen Langer
Familjen Hovgaard Schmidt, 4 000
Fiskeriselskabet 2Bis ApS, 3 000,TripleNine Group (Koppernæs)
Gifico ApS, 2 000, familjen Claesson

Kvotkungar, fiskerättigheter exklusive industrifisk, ton fisk, kommentar, 2017

Henning Kjeldsen, 25 000, i huvudsak Gitte Henning A/S och August A/S.
P/R HG 333 Isafold, 21 000, familjen Niels Jensen
Astrid Fiskeri A/S, 17 000, familjen Johansson
Rederiet Ruth A/S, 16 000, Gullak Madsen
Asbjørn ApS, 15 000, familjen Magnusen
Familjen Tindskard, 10 000, P/R Beinur och TN Hirtshals ApS
Themis Fiskeri A/S, 5 000, familjen Ryberg
Cattleya A/S, 5 000, Flemming Pedersen
Brdr. Langer A/S, 5 000, familjen Langer
Familjen Rasmussen, 3 000, Lingbank Fiskeri ApS och Lingbank Baltic ApS
Jette Kristine E 727 ApS, 2 000, Niels Arne Hounisen
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 1 000, familjen Bryngelsson

Värdemässigt är fiskerättigheter för makrill mycket mer värda än fiskerättigheter för sill som i sin tur är mycket mer värda än fiskerättigheter för industrifisk som brisling, tobis och sperling (vitlinglyra). Astrid Fiskeri A/S äger mycket sill, sperling och brisling, Isafold (vars majoritet ägs av Niels Jensen, hans dotter och hennes sambo/make) äger mycket makrill och sill. För P/R HG 333 Isafold och P/R Beinur, andra partrederier samt för de som bedriver fiske i enskild firma (personligen) finns inga tillgängliga siffror.

När det gäller bokförda värden för fiskerättigheter kan vi se att 4 företag är klart mycket större än de andra. Ytterligare två företag hade återfunnits i samma grupp om de hade varit bolag, nämligen P/R HG 333 Isafold (familjen Niels Jensen) och P/R Beinur (Tindskard). För de pelagiska företagen handlar det i huvudsak om IOK-fiskerättigheter men några har också mindre FKA-fiskerättigheter.

Nordstrand Fiskeri ApS, August A/S och Karen Nielsen ApS har främst demersala fiskerättigheter men företagen är med då de har en koppling till Henning Kjeldsen och Gitte Henning A/S.

Bokförda värden för fiskerättigheter i pelagiska fiskeriföretag, namn, miljoner DKK, ägare 2016

Gitte Henning A/S, 785, Kjeldsen
Astrid Fiskeri A/S, 654, Johansson
Asbjørn ApS, 606, Magnusen
Rederiet Ruth A/S, 543, Madsen
Themis Fiskeri A/S, 152, Ryberg
Gifico ApS, 145, Claesson
Cattleya A/S, 130, Pedersen
Jette Kristine E 727 ApS, 128, Hounisen
Nordstrand Fiskeri ApS, 122, Kjeldsen
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 109, Bryngelsson
TN Hirtshals ApS, 92, Tindskard
Lingbank Fiskeri ApS, 79, Rasmussen
Fiskeriselskabet 2bis ApS, 55, TripleNine Group (Koppernæs)
Themis Fiskeri AB, dansk filial, 42, Ryberg
August A/S, 37, Pedersen (Kjeldsen)
Karen Nielsen ApS, 29, Bloch Larsen & Munksgaard (Kjeldsen)
Lingbank Baltic ApS, 25, Rasmussen
Ahlma Danmark ApS, 23, Ahlström & Magnusson
Lingbank Pelagic ApS, 23, Rasmussen
Brdr. Langer A/S, 22, Langer
René Røn Fiskeri ApS, 21, René Røn (inkluderar även andelar i fiskebåtar)

Av företagen (egentligen är det båtarna som är medlemmar) är Gitte Henning A/S, Astrid Fiskeri A/S, Rederiet Ruth A/S, Asbjørn ApS, Themis Fiskeri A/S, Gifico ApS, Cattleya A/S, Lingbank Fiskeri ApS, P/R Beinur (Tindskard) och P/R HG 333 Isafold medlemmar i Danmarks Pelagiske PO (DPPO).

Gitte Henning A/S är också medlem i Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) via flera båtar. Det gäller också familjen Tindskard som via TN Hirtshals ApS också är med i DFPO.

Jette Kristine E 727 ApS, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, John-Anker Hametner Larsen, Brdr. Langer A/S, familjen Knak, familjen Hovgaard Schmidt, HG 352 Polaris ApS (Kjeldsen), August A/S och Karen Nielsen ApS är medlemmar i DFPO. Dessa företag är i huvudsak företag som sysslar med industrifiske (IOK-rättigheter) eller demersalt fiske med FKA-rättigheter.

Bokförda värden, sammanlagt per ägare, miljoner DKK, 2016

Kjeldsen, 904 (970)
Johansson, 654
Magnusen, 606
Madsen, 543
Ryberg, 194
Pedersen, 130
Claesson, 145
Hounisen, 128
Rasmussen, 127
Bryngelsson, 109

För Niels Jensen med familj och för familjen Tindskard borde det vara ungefär samma summa som för familjen Magnusen medan Hametner Larsens fiskerättigheter bör vara värda ungefär lika mycket som familjen Claessons. Det bokföra värdet är märkligt olika mellan olika bolag, Brdr. Langer A/S har exempelvis ett väldigt lågt bokfört värde trots att bolaget äger stora fiskerättigheter för sill samtidigt som värdet av fiskerättigheter i Jette Kristine E 727 ApS förefaller högt i förhållande till deras fiskerättigheter. Men det bokförda värdet kanske främst motsvarar anskaffningsvärdet (inköpsvärdet) och då framstår det ju som om några företag betalat mer för sin rättigheter medan andra, som familjen Langer, fått dem gratis och köpt billigt.

Det är också intressant att se om det finns stora tillgångar vid sidan av fiskerättigheter. Därför också en redovisning av de totala tillgångarna. I dessa tillgångar finns också fiskebåtar, andra fartyg, fastigheter, andelar i andra företag och annat med.

Totala bokförda värden i pelagiska fiskeriföretag, namn, miljoner DKK, ägare 2016

Gitte Henning A/S, 1 580, Kjeldsen
Rederiet Ruth A/S, 1 050, Madsen
Astrid Fiskeri A/S, 945, Johansson
Asbjørn ApS, 877, Magnusen
Themis Fiskeri A/S, 361, Ryberg
Cattleya A/S, 311, Pedersen
Jette Kristine E 727 ApS, 286, Hounisen
Gifico ApS, 247, Claesson
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 146, Bryngelsson
Nordstrand Fiskeri ApS, 144, Kjeldsen
TN Hirtshals ApS, 108, Tindskard
Lingbank Fiskeri ApS, 101, Rasmussen
Brdr. Langer A/S, 69, Langer
August A/S, 61, Pedersen (Kjeldsen)
Fiskeriselskabet 2bis ApS, 55, TripleNine Group (Koppernæs)
Odeskar Fiskeri A/S, 41, Andersson
Karen Nielsen ApS, 40, Bloch Larsen & Munksgaard (Kjeldsen)
Lingbank Baltic ApS, 30, Rasmussen
Lingbank Pelagic ApS, 30, Rasmussen
Ahlma Danmark ApS, 28, Ahlström & Magnusson
Christer og Lennart Fiskeri A/S, 28, Jansson
René Røn Fiskeri ApS, 21, René Røn (inkluderar även andelar i fiskebåtar)

För de svenskägda företagen är också bokförda värden i det svenska moderbolaget eller systerbolaget av intresse. Astrid Fiske AB, Rylo AB och Ahlma Fiskeri AB är moderbolag och de bokförda värden inkluderar värdena i de danska företagen. Omräknat till danska kronor. Inom parentes återges det sammanlagda bokförda värdet i de danska och svenska systerföretagen. Ahlma Fiskeri AB, Astrid Pelagic AB och Odeskär AB har pelagiska fiskerättigheter i Sverige, Astrid Fiske AB har demersala fiskerättigheter medan Fiskeri AB Ginneton har både pelagiska och demersala fiskerättigheter.

Totala bokförda värden i pelagiska fiskeriföretag i Sverige med anknytning till Danmark, namn, miljoner DKK, ägare, 2016

Astrid Fiske AB, 1 066, Johansson
Rylo AB (Themis), 429, Ryberg
Fiskeri AB Ginneton, 127 (374), Claesson
Ahlma Fiskeri AB, 77, Ahlström & Magnusson
Astrid Pelagic AB, 61, Johansson
Stella Nova Fiskeri AB, 34 (180), Bryngelsson
Odeskär AB, 21 (62), Andersson
Christer & Lennart Fiskeri AB, 8 (36), Jansson

I de fall företag har systerföretag i Danmark står det samlade totalvärdet inom parentes.

Sammantaget innebär detta att en grupp på 8 familjer i det svensk-danska fisket urskiljer sig från de andra. Kjeldsen, Johansson, Magnusen, Madsen, Tindskard (P/R Beinur), familjen Niels Jensen (P/R HG 333 Isafold), Ryberg och Claesson. Några totalsiffror för Tindskard och familjen Niels Jensen finns dock inte.

Med nya fiskebåtar kommer sannolikt de bokförda värdena i Lingbank-koncernen såväl som inom Themis-koncernen att öka. I allmänhet motsvaras tillgångarna av lån i motsvarande storlek.

Bokförda värden i Sverige och Danmark, sammanlagt per ägare, miljoner DKK, 2016

Kjeldsen, 1 724 (1 825)
Johansson, 1 127
Magnusen, 606
Madsen, 543
Ryberg, 429
Claesson, 374
Bryngelsson, 180
Pedersen, 130
Hounisen, 128
Rasmussen, 127

För en jämförelse har jag också gjort en lista där också demersala fiskeriföretag, dvs företag med FKA-rättigheter ingår. Kjeldsenägda Nordstrand Fiskeri ApS är det företag som har FKA-fiskerättigheter för största bokförda värdet följt av Ny-Kingfisher ApS, Förmodligen skulle räkkungen från Bornholm, Kristian Barslund Jensen, också ligga i samma klass om han haft ett bolag för sina fiskerättigheter i Danmark och inte bara partrederier. Barslund Jensens företag Ocean Prawns A/S har totala bokförda tillgångar på 1 181 miljoner danska kronor.

Bokförda värden för fiskerättigheter i fiskeriföretag, namn, miljoner DKK, ägare, 2016

Gitte Henning A/S, 785, Kjeldsen
Astrid Fiskeri A/S, 654, Johansson
Asbjørn ApS, 606, Magnusen
Rederiet Ruth A/S, 543, Madsen
Themis Fiskeri A/S, 152, Ryberg
Gifico ApS, 145, Claesson
Jette Kristine E 727 ApS, 128, Hounisen
Cattleya A/S, 130, Pedersen
Nordstrand Fiskeri ApS, 122, Kjeldsen
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 109, Bryngelsson
TN Hirtshals ApS, 92, Tindskard
Ny-Kingfisher ApS, 90, Svendsen & Gasberg Grønkjær
Lingbank Fiskeri ApS, 79, Rasmussen
Cyrano II ApS, 65, Vendelbo
Hvide Sande Puljefiskeri ApS, 62, många ägare
Thyborøns Kvoteselskab A/S, 58, Tamme Bolt
Thorupstrand Kystfiskerlaug ApS, 57, många ägare
Fiskeriselskabet 2bis ApS, 55, TripleNine Group (Koppernæs)
Fiskeriselskabet Borkumrif ApS, 53, Nielsen
Fiskeriselskabet Pondus ApS, 49, Sand
Themis Fiskeri AB, dansk filial, 42, Ryberg
August A/S, 37, Pedersen (Kjeldsen)
Kjærsgaard Hirtshals A/S, 29, Kjærsgaard
S 386 Casilo ApS, 29, Terpet & Sørensen
Karen Nielsen ApS, 29, Bloch Larsen & Munksgaard (Kjeldsen)
Lingbank Baltic ApS, 25, Rasmussen
Ahlma Danmark ApS, 23, Ahlström & Magnusson
Lingbank Pelagic ApS, 23, Rasmussen
Thorsminde Puljefiskeri ApS, 23, många ägare
Brdr. Langer A/S, 22, Langer
René Røn Fiskeri ApS, 21, René Røn (inkluderar även andelar i fiskebåtar)

Källor: Landbrugsstyrelsen, Dansk Skibsregister, CVRAPI, allabolag.se

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , Rederiet Ruth A/S, , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!