Norra Bohusläns skaldjursfiskare – ResöRan och Resökräftan

Fisket i norra Bohuslän har alltid varit mer småskaligt än fisket längre söderut i Bohuslän. I mångt och mycket har det handlat om deltidsfiske som kombinerats med annan verksamhet som jordbruk och handel. Detta har inneburit att det långväga fisket varit relativt sällsynt jämfört med hur det sett ut på Sotenäs, Orust och Tjörn samt i Göteborgs skärgård.

Genom att fisket dock inte varit knutet till markägande som i Stockholm skärgård har det inte heller upphört när gårdarna sålts till sommargäster och turister och jordbruken lagts ner.

Sen länge har räkfisket varit det mest betydande fisket. En del av detta sker i Kosterfjorden och Väderöfjorden. Då detta område ligger innanför trålfiskegränsen finns en mängd restriktioner vad det gäller de redskap som får användas och var det får fiskas.

Den lokala förankringen har också inneburit att fisket överlevt i förhållandevis större utsträckning än på andra håll. Grebbestad är därför idag ett av Sveriges största fiskelägen med ett fokus på räk- och kräftfiske. Det småskaliga fisket i området har också anpassat sig till den viktigaste näringen i området idag, turismen. I motsats till många andra småskaliga kustnära fiskare i Sverige framstår också de nordbohuslänska yrkesfiskarna som bättre organiserade.

ResöRan AB och Resökräftan AB

ResöRan AB är ett fiskeriföretag som ägs av Anders Hedenstedt och Joakim Axelsson som båda bor på Resö. De är båda även ordinarie styrelseledamöter i företaget med Erika Axelsson, fru till Joakim Axelsson som VD och styrelsesuppleant och Erika Appelgren, fru till Anders Hedenstedt, som styrelsesuppleant.

Företaget är också delägare/medlem i Njord Norra Bohuslän ek.för. som är en marknadsföringsorganisation för fisket i norra Bohuslän med ett eget varumärke. Dessutom är bolaget troligen också delägare i Stockholms Fiskauktion med dotterbolaget Smögens Fiskauktion AB.

Anders Hedenstedt är också delägare i fiskeriföretaget Resökräftan AB med sonen Olof Hedenstedt som den andre delägaren. De två är ordinarie styrelseledamöter med Erika Appelgren som VD och suppleant.

ResöRan AB äger trålaren SD 262 Carona på 35 bruttoton med hemmahamn på Resö. SD 262 Carona till räkfiske och kräftfiske och har råliga fiskemöjligheter för räka, kräfta och fisk. Resökräftan AB äger också en fiskebåt, burfiskebåten SD 116 Sara som fiskar kräfta och hummer. Har årliga fiskemöjligheter för kräfta. Den används också till utflykter, hummer och kräftsafari. I likhet med ResöRan AB är bolaget delägare/medlem i Njord Norra Bohuslän.

SD 262 Carona. Bild: ResöRan AB

Erika Appelgren äger för sin del hälften av Resö Upplevelser AB med maken Anders Hedenstedt som ägare av den andra hälften. De två är suppleant respektive ordinarie ledamot i styrelsen. Resö Upplevelser AB är ett turfiskeföretag som ordnar båtresor, fisketurer, kräftsafari, hummersafari etc. Även Resö Upplevelser är delägare/medlem i Njord Norra Bohuslän.

Ekonomi och andra uppdrag

År 2019 omsatte Resö Ran AB nästan 1,6 miljoner SEK med en mindre vinst. Bolaget hade bokförda tillgångar på mer än 300 000 kronor. Senaste verksamhetsåret för Resökräftan AB slutade 2020-08-31. Bolaget hade en marginell verksamhet med omsättning på under 100 000 kronor och det var likadant året innan.

Resö Upplevelser AB hade också en marginell verksamhet under 2020 (beroende på pandemi) men omsatte nästan 3,8 miljoner SEK under det verksamhetsår som slutade 2019-08-31. Bolaget hade vid samma tidpunkt 1,7 miljoner SEK i bokförda tillgångar.

Joakim Axelsson är styrelseledamot i ResöRan AB, Njord Norra Bohuslän ek.för, Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek. för. (HKPO), Svenska Kustfiskareföreningen Väst Producent- organisation ek.för, och Samhällsföreningen Resö-Galtö ekonomisk förening.

För sin del är Anders Hedenstedt styrelseledamot i ResöRan AB, Resökräftan AB, Resö Upplevelser AB, Samhällsföreningen Resö-Galtö ekonomisk förening, Stockholms Fiskauktion AB och Smögens Fiskauktion AB.

Erika Appelgren är styrelseledamot i Samhällsföreningen Resö-Galtö ekonomisk förening, Njord Norra Bohuslän ek.för, och styrelsesuppleant i ResöRan AB, Resökräftan AB och Resö Upplevelser AB.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!