Norrlandskustens fiskare – Bröderna Stålarm

Norrlandskustens yrkesfiske har dels bestått av ett småskaligt fiske som kombinerats med jordbruk och jakt eller annat jobb. Dels har det bestått av ett omfattande strömmingsfiske (sillfiske) som bedrevs av invånare (borgare) i staden Gävle från 1400-talet och framåt. Så småningom fick också invånare i andra städer som Härnösand,  Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall rätt till fisket. På 1500-talet startade även ett siklöjefiske i Bottenviken.

Gävlefiskarna skapade tillfälliga fiskelägen på många öar längs hela Norrlandskusten. När städernas monopol på fisket upphörde i slutet av 1700-talet övertog markägarna vid kusten fiskerättigheter. I de olika fiskelägen tog en bofats befolkning över som och vid 1800-talets mitt hade stadsbornas dominans upphört.

Traditionellt bedrevs sillfisket med garn (skötar) medan lax- och sikfisket bedrevs med ryssjor. Siklöjefisket bedrevs med garn. Under 1940-talet blev laxfisket i utsjön med garn och backor (långrev, långlinor) viktigt. Strömmingsfisket minskade i omfattning och många lämnade fisket helt. På 1950-talet introducerades trålfiske av strömming i Norrland och på 1960-talet kom detta fiske att dominera.

Minskat fiske

På 1970-talet minskade trålfisket igen och på 1980-talet hade det försvunnit förutom i Gävle med omnejd och i Bottenviken där ett trålfiske efter siklöja skapats med start på 1950-talet. Enstaka trålare har dock funnits även på andra håll till och från.Trålfisket av siklöja på hösten blev stort på 1990-talet. Ofta kombineras det med strömmingsfiske på våren för surströmmingstillverkning samt lax- och sikfiske under andra perioder.

På 1990-talet hade sälen också ökat i antal och börjat sprida sig längs med kusten. Garnfisket fick problem liksom ryssjefisket av lax och sik. Många fiskare lämnade fisket. Nya redskap utvecklades och laxfällor gjorde det möjligt att fortsätt fiska lax.

Idag finns ett begränsat trålfiske efter strömming med en större trålare i Gävle och ett antal siklöjetrålare som också fiskar strömming. Även lax- och sikfisket är viktigt för många företagare. Många fiskeriföretag längs Norrlandskusten kombinerar fisket med fiskhandel eller fiskindustrier.

Bröderna Stålarm AB

Bröderna Stålarm AB på Hindersön utanför Luleå är ett fiskeriföretag som ägs av Johnny Stålarm. Företaget driver även sågverk, transportverksamhet och vägunderhåll. Han fiskar lax och sik i vattnen runt Hindersön samt trålar efter siklöja. Tidigare har fisket bedrivits ihop med brodern Kenneth Stålarm men denne avled under 2020. Löjrommen som tillverkas levereras under ursprungsbeteckningen Kalix Löjrom.

Företaget äger flera båtar, däribland trålarna LÅ 6 Tärnö på 6 bruttoton och LÅ 12 Viken på 12 bruttoton. Dessutom de mindre båtarna LÅ 63 och LÅ 64 som används i lax- och sikfisket.

Johnny Stålarm är ordinarie styrelseledamot i Bröderna Stålarm AB med mamman Birgit Marianne Stålarm som suppleant. I Norrbottens Kustfiskares PO Ek.för. är han styrelsesuppleant.

År 2020 omsatte Bröderna Stålarm AB 1,3 miljoner SEK med en vinst på cirka 350 000 kronor. Det var en avsevärd minskning jämfört med 2019. De bokförda tillgångarna var 6,2 miljoner varav 1,9 miljoner i båtar, anläggningar och utrustning samt 3,4 miljoner i likvida medel.

Bolaget är också delägare i BD Fisk AB, ett fiskförädlingföretag och fiskhandelsföretag med 93 miljoner SEK i omsättning under det senast redovisade verksamhetsåret som slutade 2020-04-31.

Niklas Stålarm i Luleå som väl sannolikt är en släkting av något slag äger fiskeriföretaget Niklas Stålarm AB. Detta företag som bildades 2020 omsatte 1 miljon kronor under det första verksamhetsåret.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!