Havsbaserad vindkraft och fiske

Jag är för att Sverige kraftigt ska bygga ut den havsbaserade vindkraften. Men den ska inte byggas ut på områden som anses vara av riksintresse för fiske, sjöfart, miljö, natur, havsdäggdjur, fåglar, kultur och annat. Det finns gott om sådan områden på Västkusten, även i Skagerak, men det märkliga är att energibolagen framförallt sökt tillstånd för att bygga ut vindkraften på områden som också är viktiga för fisket. Därför bör de nu planerade projekten i Skagerak inte få tillstånd.

Kattegatt, Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken är konflikterna med fisket inte lika stora för de ansökningar som lämnats in. Även om projekt som Eystrasalt och Fyrskeppet i Bottenhavet inte bör få tillstånd då de delvis inkluderar viktiga områden för fisket.

Frö att undvika såna här intressekonflikter bör etablerandet av vindkraft ske på annat sätt. Staten kan dela ut områden till bolagen genom att områden som är lämpliga för vindkraft läggs ut så att energiföretag kan lägga anbud på att bygga i dessa områden. Staten kan på så sätt undvika att intressekonflikter uppstår och styra var vindkraften hamnar.

Påverkan på fiskbestånd och yrkesfiske

De undersökningar som finns när det gäller havsbaserad vindkraft visar att den negativa påverkan på fiskar och annat liv i havet är små. Det finns i nuläget ingen anledning att säga nej till vindkraft av sådana skäl.

Havsbaserad vindkraft kan också ha en positiv betydelse för fiskbestånden. Vindkraftverken fundament skapar nya revmiljöer med en miljö som är positiv för många bottenlevande fiskar. Det betyder att bestånden av vissa arter kan öka med hjälp av vindkraftsparker. Det har gjorts flera undersökningar kring detta.

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har undersökt artantal och artsammansättning bland bottenlevande fisk inom vindkraftparken Lillgrund, som är placerad i Öresund. Bedömningen är att inga avgörande förändringar har skett. Arterna torsk och ål har tvärtom ökat i antal på grund av att betongfundamenten ger nya möjligheter till skydd och födotillgång.

En avhandling från Chalmers tekniska högskola, rörande den planerade vindkraftsetableringen Kattegatt Offshore utanför Falkenberg, kommer till slutsatsen att torskbeståndet i området inte kommer att påverkas negativt av vindparken. Utgrundens vindpark i Kalmarsund är ett annat exempel. Där har ingen ökning av fisktätheten har kunnat konstateras men inte heller några negativ effekter på yrkesfisket.

Figuren ovan visar hur det i de nya habitaten – de konstgjorda reven – lever växter och djur som även blir föda för sk, fågel och däggdjur

Bottentrålning och storskalig pelagisk trålning är inte möjlig i vindkraftsparker men småskalig pelagisk trålning och fiske med burar, tinor, dörj, backor (långrev) och garn (nät) är möjligt. Som helhet har vindkraftsparker i havet troligen en positiv effekt på den biologiska mångfalden i havet. Om den byggs på rätt sätt och rätt områden kommer den inte heller att ha nån negativ effekt på yrkesfisket. Snarare kan de ökade bestånden innebär bättre förhållanden för kustnära fiske.

Läs också:
Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!