Överförbara fiskerättigheter i det demersala fisket

Regeringen har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) i uppdrag att föreslå utformningen av ett system med överlåtbara fiskerättigheter (TFC, ITQ) i fisket efter bottenlevande arter. Uppdraget ska redovisas senast 1 april 2024. Det betyder att regeringen vill att det ska införas ett liknande system inom det demersala fisket som redan finns inom det pelagiska fisket. Demersalt fiske är fiske av bottenlevande fiskarter som exempelvis torsk, sej, kolja, rödspätta, kräfta och räka.

Överförbara eller överlåtbara fiskerättigheter innebär att rätten av fiska en viss mängd av en art går att sälja och köpa, låna in och låna ut, hyra in och hyra ut, byta med andra fiskerättigheter etc.

– Systemet ska bidra till en anpassning som ger bättre förutsägbarhet och lönsamhet för företag och dessutom bidra till bättre förutsättningar för investeringar i modern och mer miljövänlig teknik, säger landsbygdsminister Peter Kullgren, i ett pressmeddelande.

Utformning och konsekvenser

Att fiskare kan överlåta fiskerättigheter ökar möjligheten till förbättrad lönsamhet då fisket kan bedrivas mer förutsägbart och långsiktigt. För att systemet även ska ta hänsyn till småskaligt kustnära fiske och regional spridning samt möjligheter att bibehålla och stärka fiskerinäringens värdekedjor regionalt och lokalt, ska förslaget till system innefatta högsta tillåtna innehav av individuella fiskerättigheter samt särskilda åtgärder för att underlätta nyetablering. Konsekvenserna för fiskerinäringen och miljön ska särskilt belysas.

Under uppdragstiden kommer Havs- och vattenmyndigheten att samla in synpunkter från Jordbruksverket, relevanta länsstyrelser, yrkesfiskets organisationer och andra berörda intressenter. Uppdraget ska redovisas senast 1 april 2024.

Konsekvenser av införandet av överförbara fiskerättigheter är att överkapacitet inom fisket försvinner (det faktum att det finns för många båtar som fiskar räka), kvotbåtar försvinner, det blir färre båtar och lönsammare fiske. Det leder i sin tur till en modernisering av fiskeflottan vilket ger mindre bränsleförbrukning och bättre arbetsmiljö. Redskapen utvecklas också och blir mer selektiva och bättre på att fånga bara det som båten har fiskerättigheter för. En konsekvens av det är att det blir lättare att rekrytera nya unga fiskare till branschen. Ofta leder överförbara fiskerättigheter också till bättre kvotutnyttjande. Idag fiskas inte all svensk kvot upp. Färre båtar ger förstås också färre yrkesfiskare och fiskebåtsägare vilket ger en ökad ägarkoncentration. Fisket och miljön är de stora vinnarna.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!