Norrlandskustens fiskare – Lutström och Innala

Norrlandskustens yrkesfiske har dels bestått av ett småskaligt fiske som kombinerats med jordbruk och jakt eller annat jobb. Dels har det bestått av ett omfattande strömmingsfiske (sillfiske) som bedrevs av invånare (borgare) i staden Gävle från 1400-talet och framåt. Så småningom fick också invånare i andra städer som Härnösand,  Hudiksvall, Söderhamn och Sundsvall rätt till fisket. På 1500-talet startade även ett siklöjefiske i Bottenviken.

Gävlefiskarna skapade tillfälliga fiskelägen på många öar längs hela Norrlandskusten. När städernas monopol på fisket upphörde i slutet av 1700-talet övertog markägarna vid kusten fiskerättigheter. I de olika fiskelägen tog en bofats befolkning över som och vid 1800-talets mitt hade stadsbornas dominans upphört.

Traditionellt bedrevs sillfisket med garn (skötar) medan lax- och sikfisket bedrevs med ryssjor. Siklöjefisket bedrevs med garn. Under 1940-talet blev laxfisket i utsjön med garn och backor (långrev, långlinor) viktigt. Strömmingsfisket minskade i omfattning och många lämnade fisket helt. På 1950-talet introducerades trålfiske av strömming i Norrland och på 1960-talet kom detta fiske att dominera.

Minskat fiske

På 1970-talet minskade trålfisket igen och på 1980-talet hade det försvunnit förutom i Gävle med omnejd och i Bottenviken där ett trålfiske efter siklöja skapats med start på 1950-talet. Enstaka trålare har dock funnits även på andra håll till och från.Trålfisket av siklöja på hösten blev stort på 1990-talet. Ofta kombineras det med strömmingsfiske på våren för surströmmingstillverkning samt lax- och sikfiske under andra perioder.

På 1990-talet hade sälen också ökat i antal och börjat sprida sig längs med kusten. Garnfisket fick problem liksom ryssjefisket av lax och sik. Många fiskare lämnade fisket. Nya redskap utvecklades och laxfällor gjorde det möjligt att fortsätt fiska lax.

Idag finns ett begränsat trålfiske efter strömming med en större trålare i Gävle och ett antal siklöjetrålare som också fiskar strömming. Även lax- och sikfisket är viktigt för många företagare. Många fiskeriföretag längs Norrlandskusten kombinerar fisket med fiskhandel eller fiskindustrier.

Lutström och Innala

Allan Lutström och Arne Lutström är två yrkesfiskande bröder i Nikkala utanför Kalix som bland annat fiskar siklöja med trålare på hösten. I alla fall tidigare har de också fiskat siklöja med not (eller landvad som vi skulle säga i Västsverige). När det gäller siklöja sker det dock inte från land utan från isen.

De två bröderna äger var sin trålare för siklöjefiske, HA 18 Rebecka på 12 bruttoton respektive HA 4 Sarlut på nästan 12 bruttoton. Allan Lutström äger också den mindre fiskebåten HA 21 medan Arne Lutström har HA 120. De båtarna används för lax- och sikfiske.

HA 18 Rebecka partrålar ihop med HA 40 Mali 1 på 4 bruttoton som ägs av Olov Innala som också kommer från Nikkala.  Han tycks bara fiska siklöja då han inte verkar ha någon mindre båt. Det har däremot Mats Innala som dels äger siklöjetrålaren HA 97 Tösen på nästan 12 bruttoton, och dels äger de mindre båtarna HA 113 och HA 127. HA 97 Tösen partrålar ihop med HA 4 Sarlut. Olov Innala och Mats Innala skulle också kunna vara bröder.

De båtar som nämnts har alla hemmahamn i Nikkala. Alla fyra nämnda yrkesfiskare har även rätt att producera Kalix Löjrom som ju är en skyddad ursprungsbeteckning.

Ekonomi

Eftersom de alla bedriver sitt fiske i enskilda firmor finns ingen offentligt tillgänglig årsredovisning för verksamheterna. Men utifrån momsredovisningar kan omsättningen för Allan Lutström Fiske under 2020 beräknas till mellan 1,5 miljoner och 3 miljoner SEK. Olov Innala som han partrålar siklöja ihop med hade en beräknad omsättning på mellan 700 000 och 1 miljon SEK under samma år.

Arne Lutström hade för sin del en beräknad omsättning under 2020 på mellan 1,5 miljoner och 3 miljoner SEK. Mats Innala som han partrålar siklöja ihop med omsatte ungefär lika mycket i sin fiskeverksamhet.

Mats Innala är styrelsesuppleant i Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation Ekonomisk förening medan de övriga inte.

Troligen är alla fyra också  delägare i BD Fisk AB, ett fiskförädlingföretag och fiskhandelsföretag med 93 miljoner SEK i omsättning under det senast redovisade verksamhetsåret som slutade 2020-04-31. Styrelseledamöter i BD Fisk AB är Folke Spegel, Tommy Innala (ett slags lokalt styrelseproffs i Haparandaområdet) och Rune Oskar Routovaara. Veronika Apelqvist är VD.

Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!