Värdet på danska fiskeriföretags fiskerättigheter

Värdet på danska fiskeriföretags fiskerättigheter (kvoter) redovisas i bolagens årsredovisningar. Årsredovisningarna finns publicerade på virk.dk. För vissa bolag finns dock inga publicerade årsredovisningar.

Det finns ingen direkt koppling (korrelation) mellan mängden fiskerättigheter och värdet på dem. Det beror på att olika fiskerättigheter betingar väldigt olika värden. Rättigheter till makrill är värt mycket medan rättigheter till vitlinglyra betingar ett litet värde. Rättigheter till demersal fisk betingar ett högre värde per enhet än rättigheter till pelagisk fisk osv.

För vissa större danska fiskeriföretag är det idag inte möjligt att få fram det bokförda värdet på fiskerättigheterna. Det gäller framförallt för HG 333 Isafold, HG 62 Beinur och HG 265 Asbjørn då dessa båtar ägs av partrederier. Ägandet av HG 265 Asbjørn har bolagiserats under året så i framtiden kan det bli möjligt. En av partredarna i HG 333 Isafold är ett bolag så utifrån det bokförda värdet på det bolagets post i Isafold kan en mycket ungefärlig uppskattning för värdet på Isafolds fiskerättigheter göras. HG 62 Beinurs ägare innehar också andra företag som Tn Hirtshals ApS vilka har fiskerättigheter.

För Ocean Prawns gäller att det är en stor koncern med huvudsaklig verksamhet inom fisket men också andra verksamheter som fastighetsägande och olika typer av kapitalinvesteringar och småindustrier. Exakt vilket värde fiskerättigheterna har är därför svårt att avgöra. Det ingår också flera olika partrederier i verksamheten.

I årsredovisningarna framstår en av de stora danska innehavarna av fiskerättigheter delvis som bulvan för ett mycket stort nederländskt fiskeriföretag än som självständig fiskeriföretagare. Det handlar om Tamme Bolt och nederländska Willem van der Zwaan & Zonen. Det sistnämnda föetaget äger 33% av Nordic Pelagic A/S som äger fiskebåten L 303 Ariadne. Tamme Bolt äger 67% via Tamme Bolt Holding ApS. Företaget Amy A/S har represententanter från Willem van der Zwaan i styrelsen, men de stora ägarna är Tamme Bolt som bor i Danmark och Aaldert Zwaantinus Dekens som bor i Nederländerna.

För Triple Nine är det svårt att utreda de exakta ägarförhållandena men Triple Fish Holding A/S (eller Triple Fish A/S) äger 50% av Triple Nine Group A/S och en del andra företag. I Triple Fish Holding A/S äger Jette Kristine E 727 ApS 24,88% vilket gör företaget till en av de största ägarna i Triple Nine-koncernen. Exakt hur Fiskeriselskabet 2Bis ApS passar in i gruppen är oklart, men att den tllhör TripleNine-koncernen är uppenbart. Sannolikt är Triple Fish A/S (Triple Fish Holding A/S) huvudägare och enligt en del uppgifter äger de 33% av 2Bis. Niels Arne Hounisen Holding ApS äger 90% av Jette Kristine E 727 ApS. Utöver Jette Kristine verkar det finnas en lång rad delägare (i allmänhet via bolag) i Triple Fish, exempelvis Søren Espersen, Hans Espersen (tidigare ägare av E 532 Rockall som idag ägs av Astrid Fiskeri A/S), Leif Knak och Jean Vad Christensen.

Bokförda värden på fiskerättigheter 2014, företag, värde M DKK

Gitte Henning A/S, 788 (Kjeldsen)
GTM Holding A/S, 587 (Rederiet Ruth A/S)
Astrid Fiskeri A/S, 540
Themis Fiskeri A/S, 150
Cattleya A/S, 144
Jette Kristine E 727 ApS, 141
S 105 Sebastian ApS, 86,
Ny Kingfisher ApS, 98 (2013)
Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 72
Gifico ApS, 64
Tn Hirtshals ApS, 63 (Tindskard, Beinur)
Fiskeriselskabet Lingbank ApS, 48
Fiskeriselskabet 2Bis ApS, 45 (TripleNine)
August A/S, 42 (Kjeldsen)
Nordstrand Fiskeri ApS, 40 (Kjeldsen, 2013)
Kjærsgaard Hirtshals A/S, 31

Det bör observeras att de flesta företagen har låneskulder som motsvara det sammanlagda värdet av fiskebåtar och fiskerättigheter. Undantag från detta är GTM Holding, Astrid Fiskeri, Cattleya och Jette Kristine som är mindre belånade än de andra företagen.

Kristian Larsen Holding Hirtshals ApS äger 4% av PR HG 333 Isafold. Värdet på detta innehav uppges till 25 miljoner DKK vilket ger ett värde på hela PR HG 333 Isafold om 625 miljoner DKK. Om båten värderas till ungefär lika mycket som HG 264 Ruth, dsv 125 miljoner, så blir värdet på fiskerättigheterna omkring 500 M DKK, dvs i samma nivå som de rättigheter som Rederiet Ruth A/S och Astrid Fiskeri A/S har. Asbjørns rättigheter bör var av en liknande storlek medan de rättigheter HG 62 Beinur har sannolikt är mindre, men troligen dock större än Themis innehav av rättigheter.

För familjen Kjeldsen gäller att de utöver de i tabellen medtagna företagen äger ytterligare företag som HG 352 Polaris ApS som 2013 ägde fiskerättigheter med ett värde på 20 miljoner. Vid den tidpunkten ägdes det företaget inte av familjen Kjeldsen. De totala fiskerättigheter som innehas av familjen Kjeldsens olika bolag är värda sammanlagt 890 M DKK.

Amy A/S, ett bolag i vilket Tamme Bolt har stor ägarintressen innehar fiskerättigheter bokförda till ett värde av 20 miljoner DKK. Värdet av de fiskerättigheter som Nordic Pelagic innehar är oklart då inga publicerade årsredovisningar finns tillgängliga. Värdet av innehavet i Nordic Pelagic är hos Tamme Bolt Holding ApS upptaget till 6,7 miljoner DKK vilket är det nominella värdet på aktierna och säger väldigt lite. Nordic Pelagic är en liten innehavare av fiskerättigheter men Tamme Bolt har själv en hel del fiskerättigheter i det demersala fisket. Värdet av dessa är okänt.

Ocean Prawns A/S har i sin årsredovisning tagit upp värdet av aktier och andelar i associerade och anknutna bolag till 574 M DKK. Bara en mindre del av det motsvarar fiskerättigheter i Danmark. Ocean Prawns har dessutom via intressebolag och dotterbolag stora fiskerättigheter i Grönland, Kanada och Estland.

Andra företag som har fiskerättigheter i andra länder är Astrid Fiskeri som via sitt svenska moderbolag Astrid Fiske AB och sitt svenska systerbolag Astrid Pelagic AB har fiskerättigheter i Sverige, Gifico ApS vars svenska systerbolag Fiskeri AB Ginneton har fiskerättigheter i Sverige samt TripleNine-koncernen som har fiskerättigheter via dotterbolag och intressebolag i Chile och Namibia. Willem van der Zwaan har fiskerättigheter i Nederländerna samt troligen i flera västafrikanska länder.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!